ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek naar de opleidingsnoden van erfgoedbibliotheken inzake preservatie, conservatie en restauratie: de opleidingen Informatie- en Bibliotheekwetenschap (UA) en Conservatie en Restauratie – optie Papier (HA) als wegbereiders voor een coherente aanpak
Authors: Laenen, Ann
Issue Date: 2009
Publisher: Artesis/UA
Abstract: Opzet van dit project was het inzetten van de mogelijkheden en de expertise van de bibliotheek- en conservatieopleidingen van de Antwerpse Associatie in een onderzoek naar de precieze opleidingsnoden van erfgoedbibliotheken; verder besturdeerde het enkele ‘best practices’ in het buitenland -om deze met elkaar te vergelijken. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om de respectievelijke curricula van ‘Informatie- en Bibliotheekwetenschap’ (UA) en ‘Conservatie en Restauratie’ (HA) te versterken. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er zich momenteel een aantal verschuivingen voordoen binnen de erfgoedsector en op onderwijsvlak die een impact zullen hebben op de opleiding. Het erfgoedlandschap is volop in beweging. Het nieuwe culturele erfgoeddecreet (zie 5.1.2 van dit rapport) is daar zeker niet vreemd aan. De nadruk komt meer te liggen op conservatie en ontsluiting van cultureel erfgoed. Hierdoor zijn de noden betreffende de bewaring en ontsluiting van archieven en fondsen gewijzigd. Denk maar aan de depotvorming, de digitalisering en ontsluiting van archieven en fondsen. In dit onderzoek zal er worden nagegaan welke noden er vandaag binnen de sector (hiermee worden naast de erfgoedbibliotheken ook archieven en musea bedoeld) leven en in hoeverre de opleiding conservatie/restauratie (C/R Papier) op deze noden beantwoordt/inspeelt. Maar niet alleen de erfgoedsector is in beweging, ook de onderwijswereld is in volle evolutie zowel op lokaal als op Europees niveau wordt het hoger onderwijs momenteel door het Bologna proces beheerst. - Lokaal is er de invoering van het bachelor/master systeem in het hele hoger onderwijs, daarmee verbonden het academiseren van dit hoger onderwijs en er wordt gekeken hoe hogeschool opleidingen en universitaire opleidingen die nauw met elkaar verwant zijn, beter op elkaar kunnen aansluiten. En ook hierbij sluit dit bijzonder onderzoeksproject aan. Vanuit de opleiding C/R papier bekijkt het onderzoek hoe deze opleiding en informatie – en bibliotheekwetenschappen elkaar kunnen versterken en verruimen. - Europees wordt er momenteel druk gediscussieerd over de competenties die gekoppeld worden aan de opleiding C/R om op termijn een grotere transparantie tussen de opleidingen te creëren en om een betere mobiliteit van studenten en docenten tussen soortgelijke opleidingen in Europa mogelijk te maken. In plaats van een vergelijking te maken tussen Good Practices, zoals omschreven in de aanvraag, bleek het interessanter om binnen de scope van dit onderzoek bij de Europese discussie stil te staan, en de twee visies die binnen Europa leven hier naast elkaar te plaatsen. Er zal worden nagegaan welke competenties opleidingen C/R Papier in het buitenland hanteren en hoe deze verhouden met onze opleiding C-R papier. Het onderzoeksrapport belicht in hoofdstuk 3 de onderzoeksvragen en de toegepaste onderzoeksmethode (hoofdstuk 4). Nadien gaat de nodige aandacht naar de resultaten. Deze worden onmiddellijk teruggekoppeld naar de onderzoeksvragen (hoofdstuk 5). Eerste conclusies en aanbevelingen besluiten dit onderzoeksdeel (hoofdstuk 6).
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Associated Faculty of the Arts - miscellaneous
LUCA School of Arts

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
conclusies-en-aanbevelingen.pdf Published 214KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.