ITEM METADATA RECORD
Title: A metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 diabetes
Authors: Qin, Junjie ×
Li, Yingrui
Cai, Zhiming
Li, Shenghui
Zhu, Jianfeng
Zhang, Fan
Liang, Suisha
Zhang, Wenwei
Guan, Yuanlin
Shen, Dongqian
Peng, Yangqing
Zhang, Dongya
Jie, Zhuye
Wu, Wenxian
Qin, Youwen
Xue, Wenbin
Li, Junhua
Han, Lingchuan
Lu, Donghui
Wu, Peixian
Dai, Yali
Sun, Xiaojuan
Li, Zesong
Tang, Aifa
Zhong, Shilong
Li, Xiaoping
Chen, Weineng
Xu, Ran
Wang, Mingbang
Feng, Qiang
Gong, Meihua
Yu, Jing
Zhang, Yanyan
Zhang, Ming
Hansen, Torben
Sanchez, Gaston
Raes, Jeroen
Falony, Gwen
Okuda, Shujiro
Almeida, Mathieu
LeChatelier, Emmanuelle
Renault, Pierre
Pons, Nicolas
Batto, Jean-Michel
Zhang, Zhaoxi
Chen, Hua
Yang, Ruifu
Zheng, Weimou
Li, Songgang
Yang, Huanming
Wang, Jian
Ehrlich, S. Dusko
Nielsen, Rasmus
Pedersen, Oluf
Kristiansen, Karsten
Wang, Jun #
Issue Date: Oct-2012
Publisher: Nature Publishing Group
Series Title: Nature vol:490 issue:7418 pages:55-60
ISSN: 0028-0836
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science