ITEM METADATA RECORD
Title: Armoederisico na woonuitgaven. Verkenning van de mogelijkheden, met het oog op het bepalen van de positie van Vlaanderen in de Europese Unie
Authors: Haffner, Marietta
Dol, Kees
Heylen, Kristof
Issue Date: 2013
Publisher: Steunpunt Wonen
Abstract: Deze studie heeft tot doel na te gaan of het zinvol is voor het Vlaamse woonbeleid een indicator te definiëren die het effect van wonen (woonuitgaven) nagaat op de kans om in een situatie van armoederisico te geraken. Deze indicator is berekend door de groep huishoudens die vóór aftrek van de woonuitgaven (dus op basis van het besteedbaar inkomen) in een situatie van armoederisico verkeert in mindering te brengen op de groep die na aftrek van de woonuitgaven (op basis van het residuele inkomen) in een situatie van armoederisico geraakt. De gedachte die ten grondslag lag aan het gebruik van deze indicator was om de effecten bloot te leggen van het woonbeleid op de relatie tussen woonuitgaven en het verkeren of geraken in een situatie van armoederisico. Deze indicator zou een bijdrage kunnen leveren aan het monitoren van de sociale insluiting van huishoudens: hoe kan het woonbeleid bijdragen in het terugdringen van armoede en sociale uitsluiting om te komen tot meer sociale insluiting? De berekeningen voor deze oefening zijn met de EU-SILC verricht. Naast het verkennen van de mogelijkheden en beperkingen van een dergelijke indicator, was het doel ook om de mogelijkheden en beperkingen van dit databestand en het maken van een internationale vergelijking te onderzoeken.
ISBN: 9789055505265
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
R1538_wp6-armoederisico-na-woonuitgaven.pdf Published 3358KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.