You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Word onder-media-wijzer
Authors: Smets, Thomas
Bogaert, Dirk
De Lange, Sonja
Somers, Tim
Vonck, Sofie
Issue Date: 26-Mar-2014
Conference: VELOV-Conferentie edition:2014 location:Mechelen date:26 maart 2014
Abstract: Het project 'Word onder-media-wijzer!' is een project binnen het innovatiefonds voor de lerarenopleidingen.
Lerarenopleidingen hebben een belangrijke taak m.b.t. de professionalisering van toekomstige leerkrachten. De mate waarin mediawijsheid nu reeds deel uitmaakt van het curriculum is vaak beperkt. Ook het vakoverschrijdende aspect wordt onderbelicht. Het gevolg hiervan is dat recent afgestudeerde leerkrachten wat betreft mediawijsheid te weinig een innoverende impuls kunnen geven op hun werkplek.
Uit recent gepubliceerde rapporten blijkt dat afgestudeerde of beginnende leerkrachten zich incompetent voelen om verschillende media te gebruiken in hun lessen en dat er vanuit het werkveld gepleit wordt voor meer audiovisuele cultuur in de lerarenopleidingen. Verder wordt de noodzaak beklemtoond om een multimediaal curriculum op te bouwen en om leerkrachten en begeleiders multimediaal te vormen, zodat zij op hun beurt deze soort geletterdheid ook een plaats kunnen geven in hun dagelijkse onderwijspraktijk.
Via het project dat wordt toegelicht, wilden de betrokken lerarenopleidingen inspelen op de beperkte plaats die mediawijsheid innam in hun curricula. Ze wilden tegemoetkomen aan de vraag van het werkveld én van de toekomstige leerkrachten, alsook zich buigen over de vraag hoe lerarenopleiders, studenten, leerkrachten en kinderen vaardiger kunnen worden in mediawijsheidscompetenties.
Tenslotte wou het project de lerarenopleiders multimediale evaluatiemethoden aanreiken om studenten de begeleiden m.b.t. hun mediawijsheidscompetenties.
Deze doelen werden gerealiseerd door: - het onderzoeken van een mogelijke leerlijn met een vakoverschrijdende aanpak doorheen de opleiding; o.a. door het uitwerken van een competentiemodel mediawijsheid voor de lerarenopleiding; - een multimediaal project waarin de studenten - eerst op eigen niveau, nadien getransfereerd naar deelprojecten met kinderen – hun mediawijsheidscompetenties vanuit een inhoudelijk gegeven verhoogden; - het ontwikkelen van een website en een waaier waarbij zowel het competentiemodel als de praktijkvoorbeelden aan bod komen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs Odisee
Groep Mens en Maatschappij TM K - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.