ITEM METADATA RECORD
Title: De opvoeding van een kind met ASS: resultaten van een verkennend vragenlijstonderzoek
Authors: Maljaars, Jarymke ×
Lambrechts, Greet
Boonen, Hannah
Van Leeuwen, Karla
Noens, Ilse #
Issue Date: Mar-2014
Conference: Nationaal Autisme Congres edition:14 location:'s-Hertogenbosch, Nederland date:21 March 2014
Abstract: Inleiding: Ouders van een kind met een autismespectrumstoornis (ASS) worden in de opvoeding geconfronteerd met specifieke uitdagingen en moeten vaak veelzijdige en veeleisende opvoedingsrollen vervullen. Deze uitdagingen hebben in de eerste plaats te maken met de gedragskenmerken die horen bij ASS. Daarnaast bestaat er een verhoogde kans dat kinderen met ASS bijkomende gedragsproblemen laten zien. Concreet opvoedingsgedrag is in deze gezinnen echter nog niet op grote schaal onderzocht. Een eerste doelstelling van dit onderzoek is om de opvoedingsgedragingen van moeders van een kind met ASS te vergelijken met die van moeders van een kind zonder ASS waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de kindertijd en de adolescentie. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre er een relatie is tussen internaliserende en externaliserende gedragsproblemen en specifieke kind- en omgevingsfactoren (o.a. opvoedingsgedrag).

Methoden: In ons exploratief vragenlijstonderzoek zijn 989 gezinnen met een kind tussen 6-18 jaar bevraagd. Gezinnen met een kind met ASS (n=552) zijn vergeleken met gezinnen met een kind zonder ASS (n=437). Het opvoedingsgedrag is in kaart gebracht met de Schaal voor Ouderlijk Gedrag – ASS (SOG-A) ingevuld door de moeder. De Vragenlijst Sterke kanten en Moeilijkheden (SDQ) is gebruikt om het probleemgedrag te meten.

Resultaten: Uit de resultaten komen significante verschillen naar voren in de opvoeding van een kind met of zonder ASS op het vlak van regels stellen, straffen, positief ouderlijk gedrag, stimuleren van de ontwikkeling en het aanpassen van de omgeving. In de ASS-groep worden andere leeftijdseffecten gevonden dan in de controlegroep. Verder zijn verschillende verbanden zichtbaar tussen gedragsproblemen en kind- en omgevingsfactoren in beide groepen.

Discussie: Naast een aantal overeenkomsten zijn eveneens duidelijke verschillen gevonden in de manier waarop ouders een kind met of zonder ASS opvoeden. Observatiestudies zijn nodig om de bevindingen te valideren en de complexe interactie tussen ouder- en kindgedrag verder in kaart te brengen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2014 NAC - Opvoeding van een kind met ASS (poster).pdfPoster Published 616KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.