ITEM METADATA RECORD
Title: Probleemgedrag en leraarstress: Het belang van een relationele benadering
Authors: Spilt, Jantine L. * ×
Koomen, H.M.Y. *
Thijs, J.T. #
Issue Date: 2014
Publisher: Wolters-Noordhoff
Series Title: Pedagogische Studiën vol:91 issue:6 pages:366-382
Abstract: De ervaring van gedragsproblemen in de klas is volgens onderzoekers een belangrijke factor in het ontstaan van werkstress bij leraren. In deze narratieve reviewstudie wordt onderzocht welke rol ongunstige relaties met leerlingen spelen in het verband tussen probleemgedrag en leraarstress. Op basis van de gehechtheidstheorie wordt verondersteld dat leraren interne werkmodellen ontwikkelen van hun relaties met individuele leerlingen. In relaties met gedragsproblematische leerlingen is vaker sprake van rigide beeldvorming en geïnternaliseerd negatief affect, hetgeen in dagelijkse interacties tot negatieve emoties en stress kan leiden en op den duur kan bijdragen aan burn-out. Daarnaast impliceert een hiërarchisch netwerkmodel dat relatie-specifieke werkmodellen verbonden zijn met meer algemene (domeinspecifieke en globale) werkmodellen over relaties met anderen en het zelf. Deze niveaus beïnvloeden elkaar wederzijds, waardoor negatieve ervaringen in relaties met individuele leerlingen gevolgen kunnen hebben voor het (algemene) professionele en persoonlijke welbevinden en zelfbeeld van leraren. Een implicatie van deze benadering is dat leraren mogelijk niet in de eerste plaats geholpen zijn met programma’s gericht op gedragsproblemen, maar met relatiegerichte interventie.
Description: Problem behavior and teacher stress:
The importance of a relationship approach
This narrative literature review explores the role
of unfavorable teacher-student relationships in
the association between student problem behavior
and teacher stress. Based on attachment
theory, teachers are assumed to develop mental
representations (internal working models) of their
relationships with individual students, which are
considered to be linked to more general working
models about self-other relationships. Teachers’
relationships with difficult students are considered
to be more often characterized by rigid representations
and internalized negative affect, leading
to daily experiences of negative emotions
that eventually may contribute to burn-out. The
notion of mental representations at different levels
of generalization could explain why stressful
experiences in individual relationships may adversely
affect teachers’ professional and personal
wellbeing and self-esteem. This view implies
that a focus on behavior problems may be less
helpful for teachers than relationship-focused intervention.
ISSN: 0165-0645
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science