ITEM METADATA RECORD
Title: Beperkingen aan de WOB van door toezicht verkregen
Authors: Verhaert, Joyce # ×
Issue Date: 3-Feb-2012
Publisher: W.E.J. Tjeenk Willink
Series Title: Nederlands Juristenblad
Article number: NJB 2012/290
Abstract: Zorginstellingen moeten calamiteiten melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Maar beroepsgeheimen
kunnen, met een beroep op de WOB, via de rapportages van de IGZ zo maar op straat komen te liggen. De IGZ
heeft dan wel een afgeleid beroepsgeheim maar dat geldt alleen voor gegevens die door dossierinzage ter kennis
van de IGZ zijn gekomen.
Zorginstellingen zijn op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen (hierna: Kwaliteitswet) verplicht melding te
maken van calamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: IGZ of Inspectie).[2] Zo kan de IGZ haar
werk optimaal doen en de kwaliteit en veiligheid van zorg maximaal bevorderen. Bij de naleving van deze
verplichting voorzagen instellingen de Inspectie daarbij in het verleden rijkelijk van relevante patiëntgegevens.
Zorginstellingen waren daarbij in de veronderstelling dat de Inspectie de verstrekte gegevens vertrouwelijk zou
behandelen. Gebleken is echter dat de Inspectie aan deze verwachting niet kan voldoen. Eenieder kan, met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), inzage verkrijgen in documenten over een bestuurlijke
aangelegenheid.[3] Wanneer een dergelijk verzoek zich tot de Inspectie richt, is zij verplicht de gegevens waarover
zij beschikt te verstrekken. Zij kan zo’n verzoek alleen dan afwijzen als sprake is van een wettelijke
uitzonderingsgrond. Het gevolg was dat de Inspectie steeds vaker werd ‘gewobt’ en zorginstellingen met lede ogen
moesten toezien hoe gegevens openbaar werden en het medisch beroepsgeheim werd uitgehold.
Bij zorginstellingen ontstond steeds meer huiver de Inspectie bij een calamiteit van gegevens te voorzien. Op 27
april van dit jaar deed de Afdeling uitspraak in de zaak van De Gelderse Roos. De relevantie van deze uitspraak
betreft allereerst de werking van het medisch beroepsgeheim en de eventuele afgeleidde werking voor derden, zoals
de IGZ. Daarnaast schijnt deze uitspraak licht op de vraag of en in hoeverre de Afdeling bij haar oordeel over de
openbaarmaking van documenten bij toezichthouders de eventuele gedragsreactie van betrokken
informatieverstrekkers meeneemt.
ISSN: 0165-0483
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Joyce Verhaert_Nederlands Juristenblad_Beperkingen aan de WOB van door toezicht verkregen medische gegevens.pdfBeperkingen aan de WOB van door toezicht verkregen medische gegevens Published 239KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.