ITEM METADATA RECORD
Title: De Orde van geneesheren op een keerpunt: hervormen of verwijnen
Authors: Vankrunkelsven, Patrik ×
Merckx, Kris
De Meyere, Marc
Amy, Jean-Jacques #
Issue Date: 2012
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:68 pages:57-65
Abstract: De Orde van geneesheren werd in haar huidige vorm ingesteld in 1967. Sindsdien evolueerden de samenleving en de waarden die er leven. Dit artikel geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de Orde, de wettelijke basis en de bezwaren die tegen haar worden geuit. Deze kritiek leidde ertoe dat in het Parlement ettelijke pogingen werden ondernomen om de Orde af te schaffen of te hervormen, doch zonder resultaat. De Orde is onvoldoende aangepast aan de hedendaagse opvattingen van tuchtrecht en baseert zich deels op achterhaalde grondbeginselen, zoals “de eer en waardigheid van het beroep”. Een aanpassing van het tuchtrecht voor artsen dringt zich bijgevolg op. Het artikel behandelt 3 mogelijke strategieën. Vooreerst zijn er de suggesties die de Orde zelf doet om haar werking te verbeteren. Een drastischere ingreep is de afschaffing van de Orde: voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat er volwaardige alternatieven zijn voor een Orde en dit zowel vanuit juridisch-democratisch als medisch-sociaal oogpunt. De auteurs pleiten voor een fundamentele hervorming van de Orde waarbij haar maatschappelijk doel, structuur, tuchtrechterlijke methodes en de positie van de aangeklaagde en de klager grondig worden herzien.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.