ITEM METADATA RECORD
Title: Postoperatieve pijnbestrijding na totale heupartroplastiek
Other Titles: Het effect van een nieuw pijnschema in combinatie met bijscholing voor verpleegkundigen
Authors: Leysens, Greet ×
Fabry, Guy
Evers, Georges #
Issue Date: 2001
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:57 issue:9 pages:632-640
Abstract: In het kader van optimalisering van de postoperatieve pijnbestrijding binnen de Universitaire Ziekenhuizen van de K.U.Leuven wordt in dit artikel het effect van een nieuw pijnschema, in combinatie met bijscholing voor verpleegkundigen, beschreven.

In het onderzoek werd een pre-experimenteel pre- en posttest, prospectief design gehanteerd. Zowel de controle- als de experimentele groep omvatte een reeks van 30 opeenvolgende patiënten met totale heupartroplastiek (THA). De intensiteit van de wondpijn werd, aan de hand van een visuele analoge schaal, tijdens de eerste 6 postoperatieve dagen tweemaal daags bevraagd. Tevens werden gegevens met betrekking tot analgeticaverbruik verzameld.

Uit de resultaten bleek dat de patiënten in de experimentele groep beduidend minder wondpijn meldden op postoperatieve dag 0 en op dag 1 (p < 0,002). De melding van de postoperatieve wondpijn in deze groep vertoonde ook geen beduidend dalend verloop meer, in tegenstelling tot de controlegroep waar een lager en constanter niveau van wondpijn bereikt werd. Door de invoering van het nieuwe pijnschema werd meer gebruikgemaakt van continue intraveneuze toediening van analgetica in plaats van intermitterende toediening. De verpleegkundigen volgden een educatieprogramma rond pijnbestrijding, daar zij het meest in contact komen met patiënten en zo een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de postoperatieve pijnbestrijding.

De resultaten tonen aan dat, door het streven naar een constante analgetische plasmaconcentratie, samen met sensibilisering van de verpleegkundigen, er een aanzienlijke verbetering bereikt kan worden in postoperatieve pijnbestrijding na THA.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Centre for Nursing and Midwifery
Health Care Department - Lier Campus - TM K
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.