ITEM METADATA RECORD
Title: Postoperatieve pijnbestrijding na totale knie-artroplastiek
Other Titles: Het effect van een educatieprogramma voor verpleegkundigen in combinatie met een nieuw pijnschema
Authors: Leysens, Greet ×
Fabry, Guy
Evers, Georges #
Issue Date: 2001
Series Title: Verpleegkunde vol:16 issue:3 pages:136-144
Abstract: Dit artikel beschrijft het effect van een educatieprogramma voor verpleegkundigen in combinatie met een nieuw pijnschema, op postoperatieve pijn en pijnbestrijding na totale knie-artroplastiek. In het onderzoek werd een pre-experimenteel pretest-posttest, prospectief design gehanteerd. Zowel de pretest als posttestgroep omvatte een consecutieve reeks van 20 knieprothesepatiënten. Intensiteit van de wondpijn werd tijdens de eerste zes postoperatieve dagen tweemaal daags bevraagd aan de hand van een Visuele Analoge schaal. Tevens werden gegevens met betrekking tot analgeticaverbruik verzameld. Uit de resultaten bleek dat patiënten in de posttestgroep significant minder wondpijn rapporteerden op postopertaieve dag 0, 1 en 2 (p < 0,01). Bovendien vertoonde de postoperatieve wondpijn in deze groep geen dalend verloop meer. Patiënten in de posttestgroep ontvingen een grotere hoeveelheid propacetamol (p = 0,03) en lokaal anestheticum (p = 0,06). Op basis van deze resultaten lijkt het aannemelijk dat afname in wondpijn bij deze patiënten kan toegeschreven worden aan het educatieprogramma in combinatie met een nieuw pijnschema.
ISSN: 0920-3273
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Centre for Nursing and Midwifery
Health Care Department - Lier Campus - TM K
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.