ITEM METADATA RECORD
Title: Economische en technische kengetallen in het moderne varkensbedrijf
Other Titles: Praktijkrapport
Authors: Bulens, Anneleen
Van Beirendonck, Sanne
Van Thielen, Jos
Driessen, Bert
Issue Date: 2013
Publisher: KU Leuven|Thomas More - Groep Dier & Welzijn
Abstract: De varkenshouderij is vanuit economisch oogpunt een belangrijke bedrijfstak binnen de Vlaamse land- en tuinbouw. De sector kan opgedeeld worden in twee deelbedrijfstakken: de vermeerdering (de zeugenhouderij) en de vleesvarkenshouderij. Een groot aantal bedrijven zijn gemengde of gesloten bedrijven die beide combineren.
Het doel van het project ‘Economische en technische kengetallen in het moderne varkensbedrijf’ was om het concept en de principes van kengetallen onder de aandacht
te brengen. Het verspreiden van algemene informatie hieromtrent is belangrijk, maar het praktisch toepassen is nog veel belangrijker. Het project heeft dan ook getracht te helpen bij het interpreteren van kengetallen en aan te tonen welke acties kunnen worden ondernomen om kengetallen bij te sturen en te optimaliseren.
Meer en meer lijkt er een discrepantie te groeien tussen technische en economische kengetallen. Varkenshouders dienen ervan bewust te zijn dat het streven naar zeer hoge
technische kengetallen niet of niet evenredig gerelateerd is aan de inspanningen en meer nog, niet evenredig is aan de financiële opbrengsten. De bedoeling is om de economische
impact van een aantal belangrijke technische kengetallen onder de aandacht te brengen met name:
- In de zeugenhouderij: productiegetal
- Bij vleesvarkens: voederconversie, groeisnelheid en hokdensiteit
Hierbij zal de impact voor het varkensbedrijf worden onderzocht en aangetoond om de varkenshouders te sensibiliseren om in hun bedrijfsvoering rekening mee te houden en de rendabiliteit van het bedrijf te optimaliseren.
In deze brochure vindt u een overzicht van belangrijke kengetallen in de verschillende takken van de varkenshouderij, manieren om kengetallen te registreren, demoproeven uitgevoerd in het kader van het project en tot slot enkele praktische tips.
ISBN: 9789081796835
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Bioengineering Technology TC, Technology Campus Geel
Division of Gene Technology (-)
Technologiecluster Bioengineering Technologie

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.