You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Leerlijn Taalontwikkelend Lesgeven in het Kleuteronderwijs
Other Titles: Taalklare leerlijn
Authors: Verbruggen, Jaantje
Taelman, Helena
Cajot, Guido
Mesotten, Marleen
Issue Date: 18-Oct-2013
Abstract: In het project 'Iedereen Taalklaar' (School of Education, KU Leuven) ontwikkelden we een leerlijn die als inspiratiebron kan dienen voor uw eigen leerlijn,
aangepast aan de kenmerken van uw opleiding kleuteronderwijs. We specificeerden daarbij niet alleen taken voor de taaldocenten, maar evengoed taken voor
‘andervakdocenten’ en stagebegeleiders. Door de principes van taalontwikkelend lesgeven te laten doorsijpelen in de vakdidactiek van andere vakgebieden, tijdens
stagevoorbereiding en stage-evaluatie, verhogen we de kans dat de studenten zich dit eigen maken.
Taalontwikkelend lesgeven is onlosmakelijk verbonden met inzicht in taalontwikkeling en aandacht voor talensensiblisering. Daarom hebben we voor deze twee
aspecten aparte leerlijnen ontwikkeld. Hiermee is niet het hele domein van de taaldidactiek in het kleuteronderwijs gedekt. Het viel buiten de doelstellingen van het
project om ook nog leerlijnen voor ontluikende/beginnende geletterdheid, muzisch taalgebruik en taalbeschouwing (waarvan talensensibilisering een deelaspect
is) uit te bouwen. In onze leerlijnen refereren we met de termen 1BAKO, 2BAKO en 3BAKO naar de eerste, tweede en derde opleidingsfases.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs Odisee
Departement Lerarenopleiding - Hemelrijk - UC Limburg

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Taalklare leerlijn BaKO.pdftaalklare leerlijn Published 599KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.