ITEM METADATA RECORD
Title: De Belgische Gids voor de magistraten: slag in het water, voorlopige moraal of dubbele binding?
Authors: Nelissen, Bart # ×
Issue Date: Apr-2013
Publisher: Wetenschappelijke Uitgeverij E. Story-Scientia
Series Title: Tijdschrift voor Privaatrecht vol:50 issue:3 pages:1555-1606
Abstract: Belgische rechters functioneren in een allerminst vanzelfsprekend kader. Zij moeten immers toenemend aan beleid doen in een risicoavers, multimoreel en geseculariseerd klimaat, en ook daarom zet het New Public Management (NPM) zich door. Interdisciplinair gedragen inzichten leren nochtans dat deze aanpak de voorwaarden voor democratische rechtspraak in het gedrang brengt. Met zijn neoliberaal-meritocratische teneur herinnert de opmars van het NPM er ons namelijk aan hoe totalitarismen 'baat' hebben bij het cultiveren van een pessimistisch mensbeeld. Nochtans is tucht idealiter zelftucht en werkt een systematisch wantrouwige benadering zelfversterkend. Een herbezinning is dan ook aan de orde over het mensbeeld dat ons recht en zijn instellingen schraagt. De selectieve commentaar op vier passages van de Gids voor de magistraten, waarmee België de internationale engagementen op het vlak van rechterlijke deontologie wenst te honoreren, suggereert alvast dat men het document bezwaarlijk kan duiden als een onverkorte hertaling van neoliberale precepten. Waakzaamheid blijft evenwel geboden bij de verdere ontwikkeling van het leerstuk van de rechterlijke deontologie waartoe de Gids een belangrijke bijdrage vormt.
ISSN: 0082-4313
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Tutorial services, Faculty of Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.