ITEM METADATA RECORD
Title: Genome-wide association analyses in Han Chinese identify two new susceptibility loci for amyotrophic lateral sclerosis
Authors: Deng, Min ×
Wei, Ling
Zuo, Xianbo
Tian, Yanghua
Xie, Fei
Hu, Panpan
Zhu, Chunyan
Yu, Fengqiong
Meng, Yu
Wang, Honghao
Zhang, Fangfang
Ma, Huijuan
Ye, Rong
Cheng, Huaidong
Du, Jingshu
Dong, Wenwen
Zhou, Shanshan
Wang, Changqing
Wang, Yu
Wang, Jingye
Chen, Xianwen
Sun, Zhongwu
Zhou, Nong
Jiang, Yubao
Liu, Xiuxiu
Li, Xiaogang
Zhang, Nan
Liu, Na
Guan, Yingjun
Han, Yongsheng
Han, Yongzhu
Lv, Xinyi
Fu, Yu
Yu, Hui
Xi, Chunhua
Xie, Dandan
Zhao, Qiyuan
Xie, Peng
Wang, Xin
Zhang, Zhijun
Shen, Lu
Cui, Yong
Yin, Xianyong
Cheng, Hui
Liang, Bo
Zheng, Xiaodong
Lee, Tatia M. C
Chen, Gang
Zhou, Fusheng
Veldink, Jan H
Robberecht, Wim
Landers, John E
Andersen, Peter M
Al-Chalabi, Ammar
Shaw, Chris
Liu, Chunfeng
Tang, Beisha
Xiao, Shangxi
Robertson, Janice
Zhang, Fengyu
van den Berg, Leonard H
Sun, Liangdan
Liu, Jianjun
Yang, Sen
Ju, Xiaodong
Wang, Kai
Zhang, Xuejun #
Issue Date: 2013
Publisher: Nature Publishing Group
Series Title: Nature Genetics vol:45 issue:6 pages:697-+
ISSN: 1061-4036
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Laboratory for Neurobiology (VIB-KU Leuven Center for Brain & Disease Research)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science