ITEM METADATA RECORD
Title: Negatieverdubbeling in de Vlaamse spreektaal
Authors: Aelbrecht, Lobke # ×
Issue Date: Jan-2008
Series Title: Over Taal vol:47 issue:1 pages:6-9
Host Document: Over Taal
Abstract: Net als in vele andere talen komt in de Vlaamse spreektaal ‘verdubbeling’ voor: bepaalde woorden worden herhaald, zonder dat de betekenis ervan twee keer geïnterpreteerd wordt. Een voorbeeld hiervan is negatieverdubbeling: de twee negatieve woorden niemand en niet in (1) komen samen voor zonder twee keer negatie uit te drukken. (1) Hij heeft niemand nie gezien. BETEKENIS: Hij heeft niemand gezien. In (geschreven) Standaardnederlands daarentegen komt verdubbeling niet of nauwelijks voor. Wanneer in de geschreven standaardtaal dubbele negatie voorkomt, heffen de negaties elkaar op. Een zin als ik heb niemand niet gezien betekent dan eigenlijk ‘er is niemand die ik niet gezien heb’, of met andere woorden ‘ik heb iedereen gezien’. In dit stukje toon ik aan dat de negatie nie in (1) geen echte zinsnegator is, maar dat het samen met niemand één zinsdeel vormt. In gesproken Standaardnederlands is dat niet het geval; daar is niet een echte zinsdnegator.
ISSN: 0774-2398
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Formerly "HUB - EHSAL Miscellaneous"
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
artikel onze taal [2].doc Published 73KbMicrosoft WordView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.