ITEM METADATA RECORD
Title: Minimum vereisten voor accounting software Gemeenten
Other Titles: ontwerp bepalingen inzake de minimale vereisten waaraan informaticasystemen moeten voldoen (art 179 gemeentedecreet)
Authors: Milis, Koen
Verbruggen, Sandra
Umans, Jan
Issue Date: Dec-2007
Abstract: In de decretale bepalingen van het nieuwe gemeentedecreet is opgenomen dat de Vlaamse Regering de minimale vereisten bepaalt waaraan de informaticasystemen van het lokale bestuur (provincie, OCMW) moeten voldoen. Dit rapport is bedoeld als aanzet tot deze regelgeving. Er wordt een set van minimale vereisten uitgewerkt voor accounting systemen. Deze set is bedoeld als aanzet voor discussie met de verschillende betrokken partijen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Department of Accountancy, Finance and Insurance (AFI), Leuven - miscellaneous
Research Centre for Finance, Accountancy & Tax, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.