ITEM METADATA RECORD
Title: Studiestrategie, thuistaal en studiesucces in het hoger onderwijs
Authors: Berings, Dries
Hulselmans, Maarten
Lacante, Marlies
Issue Date: 2009
Host Document: ORD 2009 K.U.Leuven 27-28-29 mei 2009
Conference: Onderwijs Research Dagen edition:2009 location:Leuven date:27-29 may
Abstract: In voorliggende studie analyseren we de relatie tussen studieattitude en –studiestrategie en het studiesucces van starters in het hoger onderwijs. In eerste instantie gaan we na via meervoudige regressie-analyse in welke mate die factoren unieke verklarend vermogen hebben ten aanzien van het studiesucces na controle voor socio-economische, ethnisch-culturele en onderwijsloopbaanfactoren. We besteden ook aandacht aan de onderlinge verbanden tussen predictoren en gaan na in welke mate de studieattitude- en strategie als mediërende factor kan worden beschouwd tussen de ‘background’ variabelen (o.a. onderwijsvorm, studieachterstand en thuistaal) en studiesucces. De analyses zijn gebaseerd op de gegevens beschikbaar in de administratieve database van de Hogeschool-Universiteit Brussel. Het gaat om 1123 studenten, 465 mannen en 658 vrouwen, die als nieuwingeschreven studenten zijn geregistreerd in een van de dertien Nederlandstalige bacheloropleidingen. De data werden aangevuld met enquêtegegevens verzameld in het kader van het gevoerde diversiteitsbeleid (Berings, 2008). Een brede waaier van aspecten van de studiestrategie werd gemeten met de Nederlandse versie van de Learning and Study Strategies Inventory (LASSI; Lacante et al., 2001; Weinstein et al., 1987), o.a. Motivatie, Faalangst en Informatieverwerking De resultaten geven aan dat zowel ‘background’ factoren (o.a. thuistaal), het studieverleden (o.a. onderwijsvorm en studieachterstand) als aspecten van de studieattitude en -strategie van belang zijn om het studiesucces te verklaren. We vinden ook aanwijzingen dat de de studiestrategie een mediërende rol speelt tussen de background variabelen en het studieresultaat.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IC
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Educational Support Service, FEB, Campus Brussels (-)
Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.