ITEM METADATA RECORD
Title: Stakeholdermanagement als afstemming tussen multipele actoren
Authors: Craps, Marc
Prins, Silvia
Editors: De Prins, Marijke
Devooght, Kurt
Janssens, Geert
Molderez, Ingrid
Issue Date: 2009
Publisher: De Boeck
Host Document: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Van strategische visie tot operationele aanpak. pages:99-113
Article number: 5
Abstract: Stakeholdermanagement als afstemming tussen multipele actoren Marc Craps & Silvia Prins ABSTRACT Stakeholdermanagement in een bedrijfscontext impliceert dat we een bedrijf niet alleen opvatten als een instrument voor economische winstmaximalisatie, volgens een bedrijfseconomische opvatting dus, maar ook volgens een institutionele bedrijfsopvatting, dit wil zeggen als een ruimte om de noden en verwachtingen van verschillende actoren (aandeelhouders, directie, werknemers, klanten, buurtbewoners, overheden, sociale organisaties, enz.) op elkaar af te stemmen. Omdat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en stakeholdermanagement nauw met elkaar verbonden zijn, is de literatuur over beide thema’s overlappend. Terwijl bij MVO de nadruk ligt op “wat” bedrijven zouden moeten doen (waarmee dient een bedrijf rekening te houden om maatschappelijk verantwoord te handelen?), besteedt stakeholdermanagement vooral aandacht aan de vragen “met wie” en “hoe” verschillende aspecten in de bedrijfsvoering kunnen ingebracht worden (Freeman & Mc Vea, 2001; Kakabadse, Rozuel & Lee-Davies, 2005). ‘Stakeholders’ behoren zowel tot de eigen bedrijfsorganisatie als tot de buitenwereld. In deze bijdrage zullen we ons aan de hand van een case vooral focussen op de afstemming met externe stakeholders. Maar de afstemmingsprocessen tussen externe en interne stakeholders mogen niet van elkaar gescheiden worden. Daardoor vervaagt het onderscheid tussen beide soorten stakeholders. We beschouwen stakeholdermanagement als een proces van collectieve betekenisgeving of “sense making” (Weick, 1979 en 1995). Elke stakeholder hanteert zijn “constructie” van de realiteit. Bedrijven hebben als taak om te bemiddelen tussen de verschillende “constructies” of “kaders” van hun stakeholders en om hun eigen constructie aan dit overleg toe te voegen, om zo tot een “rijkere” en meer gedragen visie te komen van wat een bedrijf hoort te doen (Pater & van Lierop, 2006). We vangen dit hoofdstuk aan met de beschrijving van de manier waarop het bedrijf BP stakeholders betrokken heeft bij de bedrijfsvoering (Taillieu, Prins, Christiaensen & Plateau, 2006). Later zullen we onze ideeën illustreren met voorbeelden uit deze gevalstudie. Vervolgens hebben we het over verschillende benaderingen van stakeholdermanagement en leggen we uit hoe stakeholders kunnen geïdentificeerd en onderscheiden worden. Daarna belichten we stakeholdermanagement als een proces van communicatie en interactie met multipele actoren. In een laatste deel beschrijven we enkele concrete instrumenten en technieken om deze ideeën in de bedrijfspraktijk te brengen. We sluiten dit hoofdstuk af met enkele bedenkingen
ISBN: 978 90 455 2879 3
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AHb-p
Appears in Collections:Department of Materials Engineering - miscellaneous
Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
Research Centre for Economics and Corporate Sustainability, Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.