ITEM METADATA RECORD
Title: Heeft mediareputatie een invloed op het verkrijgen van leverancierskrediet?
Authors: Van den Bogaerd, Machteld # ×
Editors: Aerts, Walter
Issue Date: 2012
Publisher: Kluwer
Series Title: Accountancy en Bedrijfskunde, Maandschrift issue:7 pages:14-28
Host Document: Accountancy en Bedrijfskunde, Maandschrift
Abstract: Een gunstige ondernemingsreputatie kan beschouwd als een waardevol immaterieel actief dat een onderneming een competitief voordeel oplevert. In een vorige bijdrage (VAN DEN BOGAERD en AERTS, 2011b) hebben we reeds vastgesteld dat een goede algemene reputatie een onderneming toelaat te bezuinigen op het door haar verstrekte klantenkrediet. In deze studie onderzoeken we het verband tussen de reputatie van een onderneming zoals die tot uitdrukking komt in de media en kenmerken van het leverancierskrediet. De studie is gebaseerd op een steekproef van Britse beursgenoteerde ondernemingen omwille van de ruime mediadekking die deze ondernemingen genieten en de grotere diversiteit van beursgenoteerde ondernemingen dan in de Belgische context. De algemene veronderstelling die aan de grondslag ligt van deze studie, bestaat erin dat de mediareputatie van een onderneming de percepties van haar leveranciers met betrekking tot het kredietrisico van de onderneming beïnvloedt. Een gunstige mediareputatie zou het gepercipieerde kredietrisico verlagen waardoor de onderneming gemakkelijker beroep kan doen op leverancierskrediet. Onze resultaten bevestigen deze veronderstelling grotendeels en geven een significant positief verband weer tussen de algemene mediareputatie van een onderneming en het verkregen leverancierskrediet, wat suggereert dat een gunstige mediareputatie leidt tot een reductie van de informatie-asymmetrie met betrekking tot het kredietrisico van de onderneming.. Er is wel een verschil naargelang we de samenhang van mediareputatie met respectievelijk het relatieve belang van leverancierskrediet of de periode verkregen leverancierskrediet onderzoeken. Het positieve effect van mediareputatie op de hoeveelheid verkregen leverancierskrediet blijkt sterker voor kleinere en minder winstgevende ondernemingen, welke vaak over een minder gunstige kredietkwaliteitreputatie beschikken. De positieve associatie tussen de mediareputatie van een onderneming en het verkregen aantal dagen leverancierskrediet is sterker voor minder winstgevende en grote ondernemingen. Het verschil in teken voor de samenhang tussen mediareputatie en ondernemingsgrootte kan mogelijks verklaard worden door de sterkere machtspositie van grotere ondernemingen ten opzichte van hun leveranciers.
ISSN: 0770-7142
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Center Accountancy, Leuven
Research Centre for Finance, Accountancy & Tax, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.