ITEM METADATA RECORD
Title: Het aanleren van presentatievaardigheden in het hoger onderwijs. Een vergelijking van 'observationeel leren' met 'leren door oefening'
Authors: De Grez, Luc
Valcke, Martin
Roozen, Irene
Issue Date: 27-Jan-2012
Publisher: Universiteit Amsterdam
Host Document: 8e Expertmeeting NACV: Profilering en professionalisering vol:epub pages:1-11
Conference: Expertmeeting NACV edition:8 location:Universiteit Amsterdam date:27 januari 2012
Abstract: Bij het ontwerpen van een instructie-omgeving voor het aanleren van presentatievaardigheden, wordt zelden uitgegaan van een allesomvattend theoretisch kader.In dit artikel wordt zo’n kader voorgesteld, gebaseerd op de sociaal cognitieve kijk op zelfregulerend leren. Hierbij rijst de vraag of een instructie, geënt op deze theoretische invalshoek, er in slaagt presentatievaardigheden te laten toenemen en of deze toename groter is dan bij een traditionele aanpak gebaseerd op oefenen. De vraag is ook welke rol studentkenmerken spelen. Het gaat hierbij vooral om perceptie van eigen kunnen en van leren en instructie, alsook om de doeloriëntatie. In een experimentele opzet werden vorderingen inzake presentatievaardigheden vergeleken in twee condities. In de eerste conditie kregen studenten (n=21) na een niveaubepalende presentatie een instructie gebaseerd op het geschetste theoretisch kader. In de tweede conditie kregen de studenten (n-17) deze instructie pas na een tweede presentatie. Alle deelnemers brachten nog een derde presentatie. De drie presentaties werden door vier peers beoordeeld via een beoordelingsinstrument, ontwikkeld tijdens een vooronderzoek. Een repeated-measures variantie-analyse , t-tests en ‘Wilcoxon signed ranks tests’ werden doorgevoerd om het impact van de instructie-omgevingen binnen de subjecten na te gaan en de verschillen tussen de twee condities te detecteren. Presentatievaardigheden verbeterden significant tussen de eerste en de derde presentatie voor zeven van de negen beoordelingscriteria. De vooropgestelde hypothese dat studenten uit de eerste groep beter zouden presteren dan studenten uit de tweede, werd gedeeltelijk bevestigd. Het differentiële impact werd gevonden voor een beperkt aantal evaluatiecriteria. Interactie-effecten tussen studentkenmerken en de instructie bleken niet significant. We kunnen besluiten dat de instructie -gebaseerd op het allesomvattende theoretische kader- wel degelijk de presentatievaardigheden verhoogt, zij het dat sommige vaardigheden moeilijker te beïnvloeden blijken dan andere. Een aantal mogelijke verklaringen voor deze resultaten worden geformuleerd.
ISBN: 978-90-818277-0-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: IC
Appears in Collections:Instructional Psychology and Technology
Research Centre for Marketing and Consumer Science, Leuven
Research Centre for Educational Research & Development, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels

Files in This Item:
File Status SizeFormat
AanlerenvanPresentatievaardigheden.pdf Published 657KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.