ITEM METADATA RECORD
Title: De Milieu-Kuznets curve voor SO2 en CO2 in België en Nederland
Authors: Verbeke, Tom
Editors: van der Windt, Henny
Issue Date: 2007
Publisher: Academia Press
Host Document: Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis pages:105-123
Abstract: De Milieu-Kuznets curve schetst het verband tussen economische ontwikkeling en de milieuschade die er het gevolg van is. In minder ontwikkelde economieën gaat economische groei gepaard met een negatieve invloed op de kwaliteit van het milieu. In rijke economieën is het omgekeerde het geval. In deze bijdrage schetsen we de invloed van economische groei op de uitstoot van SO2 en CO2 (Carbon dioxice – Koolstofdioxide) voor België en Nederland. We stellen vast dat de milieu-Kuznets curve in beide landen aanwezig is voor SO2 maar afwezig blijft voor CO2. We doen ook een poging om aan te duiden welke effecten er een invloed op hebben gehad. We komen daarbij tot de vaststelling dat de daling van SO2 emissies zowel in België als in Nederland het gevolg is geweest van de ontwikkeling en ingebruikname van nieuwe technologieën. Daarnaast speelde ook de substitutie binnen de brandstofmix een rol. Echter, in Nederland vond deze substitutie hoofdzakelijk plaats binnen de groep van fossiele brandstoffen. In België is er eveneens sprake van het vervangen van fossiele brandstoffen door nucleaire energie. We proberen ook aan te tonen dat deze substitutie niet volstaat om de milieu-Kuznets curve voor SO2 te verklaren.
ISBN: 9789838211862
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.