ITEM METADATA RECORD
Title: Participatie van patiënten in stage psychiatrische verpleegkunde: een meerwaarde voor student én patiënt?
Authors: Debyser, Bart ×
Grypdonck, Mieke #
Verhaeghe, Sofie #
Issue Date: 2012
Series Title: Verpleegkunde vol:26 issue:4 pages:10-15
Abstract: DOEL. Drie onderzoeksvragen staan centraal in dit onderzoek. 1) Welke condities zijn noodzakelijk opdat patiëntenfeedback een substantiële bijdrage levert in het leerproces van de student en van betekenis kan zijn voor patiënten? 2) Welke waarde heeft de feedback die patiënten geven voor de betrokkenen? 3) In welke mate is de feedback die patiënten geven consistent met de feedback van mentor, stagebegeleider en de zelfbeoordeling van de student?

METHODE. Op twee psychiatrische afdelingen werden patiënten actief en formeel betrokken in de stagefeedback van laatstejaarsstudenten psychiatrische verpleegkunde. Hiervoor werd een praktijkmodel ontwikkeld. Op basis van een kwalitatieve, exploratieve onderzoeksbenadering werden de data van een participerende observatie en van zestien semigestructureerde interviews geanalyseerd.

RESULTATEN. Patiëntenfeedback krijgt waarde en betekenis in een veilig kader, waarin de begeleidende verpleegkundige een sleutelrol speelt. Adequaat toepassen van patiëntenfeedback vraagt van de verpleegkundige een actief voorleven van psychiatrische kerncompetenties. Dit genereert een dubbel leer effect voor de student. Voor de patiënt met een psychiatrische problematiek betekent het het gehoord en beluisterd worden, ook in de kwetsbaarheid die hem kenmerkt.

DISCUSSIE EN CONCLUSIE. Het onderzoek verheldert hoe patiëntenfeedback in stages kan gegenereerd worden bij kwetsbare doelgroepen. Verdiepend onderzoek hoe patiëntenfeedback verbreed kan worden naar andere doelgroepen is aangewezen.
ISSN: 0920-3273
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Studiegebied Gezondheidszorg VIVES-Zuid
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Debyser Grypdonck Verhaeghe 2012.pdf Published 707KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.