ITEM METADATA RECORD
Title: Self-study onderzoek door lerarenopleiders onder de loep. Een internationale literatuurstudie
Authors: Vanassche, Eline ×
Kelchtermans, Geert #
Issue Date: 2014
Publisher: Wolters-Noordhoff
Series Title: Pedagogische Studiën vol:91 issue:2 pages:131-146
Abstract: Dit artikel doet verslag van een internationale literatuur-studie naar self-study onderzoek door lerarenopleiders. Via het zelf onderzoeksmatig analyseren van de opleidings-praktijk door middel van self-study, willen leraren-opleiders hun professionele expertise expliciteren en toetsen en zo tegelijkertijd bijdragen tot theorievorming over het opleiden van leraren. Op basis van een analyse van de onderzoeksliteratuur, omschrijven we self-study als het onderzoek naar de eigen praktijk door lerarenopleiders dat de volgende kenmerken heeft: self-study onderzoek focust op de eigen praktijk; om die reden privilegieert ze kwali-tatieve onderzoeksmethoden; het onderzoeksproces is inter-actief; en trustworthiness primeert in het beoordelen van haar onderzoekskwaliteit. Deze samenhangende, en deels overlappende, kenmerken karakteriseren self-study als een specifieke methodologie die lerarenopleiders gebruiken om hun eigen praktijk te onderzoeken en onderscheiden haar tegelijkertijd van verwante benaderingen. Vervolgens zetten we het empirische self-study onderzoek af tegen haar dubbele ambitie van praktijkoptimalisering en theorie-ontwikkeling en formuleren we twee spanningen die expliciet aandacht verdienen omdat ze de uiteindelijke waarde van self-study onderzoek kunnen ondermijnen: de spanning tussen relevantie en rigoreusiteit en tussen effectiviteit en inzicht. Op basis van de resultaten van deze literatuur-studie ontwikkelen we tot slot een concreet perspectief op de mogelijkheden van self-study onderzoek in de Vlaamse en Nederlandse opleidingscontext.
ISSN: 0165-0645
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Innovation and the Development of Teacher and School
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
PS 2014Vanassche Kelchtermans.pdf Published 251KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science