ITEM METADATA RECORD
Title: Leerlingpercepties en wiskundeprestaties: Een grootschalig onderzoek in het Vlaamse basisonderwijs naar het wiskundig zelfconcept, de inzet voor wiskunde en het schoolwelbevinden van leerlingen in relatie tot hun wiskundig functioneren
Other Titles: [Students' perceptions and mathematics performances: A large-scale study in Flemish elementary schools concerning students' mathematics self-concept, effort for mathematics and school wellbeing, in relation to their mathematics functioning]
Authors: Depaepe, Fien ×
Lamote, Carl
Vanlaar, Gudrun
Verhaeghe, Jean-Pierre #
Verschaffel, Lieven
Van Damme, Jan #
Issue Date: 2014
Publisher: Wolters-Noordhoff
Series Title: Pedagogische Studiën vol:91 issue:2 pages:113-130
Abstract: Deze bijdrage heeft tot doel wiskundeprestaties en geboekte leerwinst voor wiskunde in de bovenbouw van het basisonderwijs te verklaren door middel van leerlingpercepties inzake (wiskunde)leren (m.n. wiskundig zelfconcept, inzet voor wiskunde en schoolwelbevinden), rekening houdend met een aantal achtergrondkenmerken (m.n. geslacht, socio-economische status en voorafgaande schoolse vertraging). We baseren ons op een dataset van 2719 leerlingen uit 179 klassen in 113 scholen, die representatief is voor het Vlaamse basisonderwijs. Bij elke leerling werd op het einde van het vierde en het vijfde leerjaar een leerlingperceptievragenlijst en een wiskundetoets afgenomen. Multiniveau-analyses tonen aan dat meisjes, leerlingen met een lage socio-economische status, voorafgaande schoolse vertraging, laag wiskundig zelfconcept en gepercipieerde hoge geleverde inspanning voor wiskunde significant slechter presteren voor wiskunde op het einde van het vierde leerjaar. Op de leerwinst tussen het einde van het vierde en van het vijfde leerjaar had alleen vroegere schoolse vertraging een negatief effect.
ISSN: 0165-0645
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Innovation and the Development of Teacher and School
Educational Effectiveness and Evaluation
Instructional Psychology and Technology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
leerlingpercepties.pdf Published 496KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science