ITEM METADATA RECORD
Title: Het voorkomen van stalking en ongewenst, intrusief gedrag bij ex-partners en de relatie met psychologische kenmerken van de pleger
Authors: De Smet, Olivia
Uzieblo, Katarzyna
Issue Date: 2010
Conference: Studienamiddag Stalking en Ongewenst, Intrusief Gedrag location:Universiteit Gent, België date:16 maart 2010
Abstract: In het voorbije decennium hebben onderzoekers zich voornamelijk gefocust op het doorgronden van stalkingsgedrag en dit voornamelijk vanuit het perspectief van de slachtoffers. Hoewel steeds werd aangenomen dat ook mildere vormen van dergelijk gedrag voorkwamen, blijft de kennis tot op heden voornamelijk beperkt tot het theoretisch niveau. Deze beperkingen in acht nemend, beoogde de huidige studie vooreerst het voorkomen van mildere vormen van ongewenst, intrusief gedrag bij ex-partners in kaart te brengen en dit vanuit het perspectief van diegenen die het gedrag stellen. Daarnaast werd nagegaan in welke mate factoren als deviante persoonlijkheidstrekken (zijnde narcisme, psychopathie en borderline), ruminatie of piekergedrag, onveilige hechtingsstijlen en een gebrekkig empathisch vermogen bijdragen tot het ontstaan en de persistentie van dergelijk gedrag. Tijdens deze lezing worden de preliminaire resultaten voorgesteld en worden de implicaties voor praktijk en verder onderzoek besproken.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:
File Status SizeFormat
2010-03-02-2-prog.pdf Published 48KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.