ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe staat het met de taal van studenten? Exploratieve studie naar begrijpend lezen en samenvatten bij instromende studenten in het Vlaamse hoger onderwijs
Authors: Van Houtven, Tine * ×
Peters, Elke *
El Morabit, Zaia #
Issue Date: 2010
Series Title: Levende Talen Tijdschrift vol:11 issue:3 pages:29-45
Abstract: Taal en taalachterstand zijn actuele thema’s in het onderwijs. Ook in het hoger onderwijs wordt vaak de vraag gesteld of instromende studenten voldoende taalvaardig zijn, en in het bijzonder of ze teksten die ze moeten lezen, voldoende begrijpen. Deze exploratieve studie probeert de vaardigheid in begrijpend lezen en samenvatten van 176 eerstejaarsstudenten uit vier verschillende Vlaamse hogescholen in kaart te brengen. De resultaten tonen aan dat studenten goed kunnen lezen op het beschrijvende niveau (= beantwoorden van letterlijke vragen) maar dat ze talrijke moeilijkheden ondervinden op het boventekstuele niveau (= informatie uit verschillende teksten vergelijken). Bovendien blijkt dat ze bij het schrijven van een samenvattend verslag nog een aantal andere problemen ervaren.
ISSN: 1566-2713
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Arts - miscellaneous
Language and Education, Campus Sint-Andries Antwerp
Linguistics Research Unit - miscellaneous
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.