ITEM METADATA RECORD
Title: Economie ontrafeld: van vraag naar oplossing: wegwijs met bouwstenen uit de economie
Authors: Dejonghe, Trudo
Van Opstal, Wim
Issue Date: 2005
Publisher: Academia Press
Series Title: pages:255
Abstract: Economie is de wetenschap die keuzegedrag analyseert. Een goed begrip van de onderliggende concepten en de manier waarop deze onderling verweven zijn is dan ook onontbeerlijk voor iedereen die keuzebeslissingen wil analyseren, zowel in een bedrijfscontext als in een beleidsmatig kader.
Dit oefeningenboek economie laat toe om deze concepten grondig in te oefenen en de verbanden ertussen te ontdekken. Het richt zich in de eerste plaats op studenten in het hoger economisch onderwijs en voorziet oefeningen, zowel vanuit micro- economisch als macro-economisch perspectief. Dit zowel in een nationale als in een internationale omgeving, rekening houdend met strategische overwegingen waar nodig.
De rode draad doorheen dit boek zijn een aantal bouwstenen - zoals technologie, schaarste, voorkeuren en strategie - die de basis leggen voor verdere oefeningen. Het toepassingsgebied is ruim:na het behandelen van de marktwerking in de ruime zin in een gemengde economie, aangevuld met beleidsmatige aspecten omtrent de meting van ongelijkheid en de analyse van externe effecten, komt de bespreking van speci fieke markten zoals de arbeidsmarkt, de geldmarkt, financiële markten en de wisselmarkt aan bod. Hieruit vloeit de be sprek ing van een aantal vraagstukken inzake economische groei en macro-economisch beleid. Tot slot wordt het analysekader uitgebreid naar een internationale context,waarin zowel marktprocessen als beleidsmatige aspecten aan bod komen.
Dit boek onderscheidt zich van andere werken door een heldere weergave van de nodige bouwstenen in elk hoofdstuk met daaropvolgend een aantal volledig uitgewerkte oefeningen per topic. De lezer wordt dus begeleid van vraag naar oplossing.Per domein zijn er bovendien nog aanvullende en samenvattende oefeningen voorzien, die toelaten de link te leggen tussen de verschillende concepten.Bij elke oefening zijn de correcte antwoorden voorzien, wat het boek ook geschikt maakt voor zelfstudie.
ISBN: 90-382-0752-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Department of International Business, Strategy and Economics (IBSE), Campus Carolus Antwerp

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.