ITEM METADATA RECORD
Title: Wegwijs in de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)
Authors: Baeyens, Dieter
Issue Date: 2009
Publisher: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Series Title: Logopedie vol:6 pages:28-39
Abstract: Wanneer een kind aandachtsproblemen en druk gedrag vertoont, denken ouders, leerkrachten en hulpverleners vrij snel aan de Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit (ADHD). Wanneer de klachten dermate sterk uitgesproken zijn dat ze het schools functioneren bemoeilijken, dat het kind zich slecht in zijn vel voelt of dat de omgeving de situatie niet langer meester kan, bestaat de mogelijkheid om het kind heel specifiek te laten testen op ADHD. Of het kind effectief een diagnose ADHD zal krijgen, hangt er van af of de klachten aan bepaalde ernstcriteria voldoen en het gedrag niet eerder toe te schrijven is aan een andere problematiek zoals leerstoornissen of autisme. Echter, wanneer ADHD zich niet laat zien in zijn stereotiep beeld van het drukke, onbesuisde kind en de jongere in de klas eerder als dromerig, weinig alert of nauwelijks gefocust wordt ervaren, stelt men veeleer de motivatie van het kind in vraag en is ADHD veel minder snel aan de orde. Hoeveel verschijningsvormen kan ADHD hebben? Hoe valt het te verklaren dat zoveel kinderen ADHD hebben? Waaruit bestaat de diagnostiek en behandeling en hoe kan je het klinisch werk met een kind met ADHD zo constructief mogelijk laten verlopen? Deze pertinente vragen vormen het uitgangspunt voor een wegwijzer in ADHD.
ISSN: 1370-706X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Clinical Psychology
Formerly Thomas More Antwerpen

Files in This Item:
File Status SizeFormat
artikel Baeyens200906.pdf Published 1854KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.