ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe worden eenvoudige rekenopgaven in het geheugen opgeslagen? Evidentie uit de cognitieve psychologie
Authors: De Brauwer, Jolien
Fias, Wim
Issue Date: 2008
Series Title: Logopedie: tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten vol:21 issue:3 pages:25-32
Abstract: In dit artikel wordt gefocust op eenvoudige rekenopgaven (i.e., met kleine getallen, vb. 3 + 4, 7  8, 21 : 3) en hoe deze worden opgeslagen in het geheugen. Naast een overzicht van de onderzoeksliteratuur rond dit thema wordt tevens ingegaan op eigen onderzoek. Hierin werd nagegaan hoe eenvoudige vermenigvuldigingen en delingen worden opgeslagen in ons geheugen en hoe deze representaties doorheen de ontwikkeling tot stand komen. De onderzoeksvraag die we trachtten te beantwoorden is de volgende: bestaat er een onafhankelijk geheugennetwerk voor delingsfeiten? Deze onderzoeksvraag werd op twee verschillende manieren benaderd. Enerzijds beschreven we de ontwikkelingstrajecten van de performantie op beide operaties in het derde en vierde leerjaar. Uit deze studie bleek dat de ontwikkelingstrajecten van beide operaties quasi identiek zijn. Niettemin is er een verschil tussen beide operaties op het vlak van automaticiteit. In een andere studie hanteerden we een trainingsparadigma om na te gaan of en hoe beide operaties bij volwassenen aan elkaar gelinkt zijn. De sterke leereffecten tussen beide operaties wijzen duidelijk in de richting van een sterke link tussen beide operaties in het geheugen. Vermenigvuldiging en deling dienen volgens ons dan ook beschouwd te worden als interagerende vaardigheden.
ISSN: 1370-706X
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Artikel Logopedie De Brauwer en Fias Finale versie.pdf Published 131KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.