ITEM METADATA RECORD
Title: Effectiviteit van het buitengewoon lager onderwijs voor wiskundeprestaties in de eerste graad
Authors: Vanlaar, Gudrun
Vandecandelaere, Machteld
Van Damme, Jan
De Fraine, Bieke
Petry, Katja #
Issue Date: 16-Nov-2012
Conference: SSL-colloquium 'Tien jaar GOK-decreet' location:Vlaams Parlement, Brussel date:16 November 2012
Abstract: Buitengewoon onderwijs kan verschillende vormen aannemen, maar is overal ter wereld, ongeacht de vorm, controversieel, en dit zowel om financiële, ethische als wetenschappelijke redenen. Buitengewoon onderwijs kost de maatschappij enorm veel, terwijl de effectiviteit ervan nauwelijks aangetoond werd via wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast rijzen als maar meer ethische vragen over het gescheiden onderwijzen van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
Het doel van deze studie was tweedelig. Vooreerst vergeleken we de schoolloopbanen van kinderen die wel en niet naar het buitengewoon lager onderwijs overgingen. Ten tweede probeerden we een antwoord te bieden op de vraag naar de effectiviteit van buitengewoon lager onderwijs inzake wiskunde. Aan de hand van een quasi-experimenteel design (propensity score matching) vergeleken we de wiskunderesultaten van leerlingen die naar het buitengewoon onderwijs overstapten na de derde kleuterklas met de wiskunderesultaten van leerlingen die naar het eerste leerjaar gingen in een gewone school, maar die een even grote kans hadden om naar het buitengewoon onderwijs te gaan gegeven hun karakteristieken en achtergrond.

Een nadere blik op de schoolloopbanen van leerlingen die naar het buitengewoon onderwijs overstapten na de derde kleuterklas laat zien dat ongeveer 70% van deze leerlingen hun volledige lagere schoolperiode in het buitengewoon onderwijs bleven. Van de leerlingen die op een zeker moment wel terugkeerden naar het reguliere basisonderwijs, liep het grootste deel ten minste één jaar vertraging op.
De resultaten van de quasi-experimentele analyses geven aan dat leerlingen die naar het buitengewoon onderwijs overstapten na de derde kleuterklas, beter zouden gepresteerd hebben voor wiskunde indien ze in het reguliere onderwijs gebleven waren. Met andere woorden, de leerlingen die toch overgingen naar het eerste leerjaar maar een even groot risico hadden om naar het buitengewoon onderwijs te gaan, presteerden beter op wiskunde in de twee jaren na de derde kleuterklas.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Educational Effectiveness and Evaluation
Parenting and Special Education
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.