ITEM METADATA RECORD
Title: De verruimde minnelijke schikking: een wenselijk maar delicaat product
Authors: Verstraeten, Raf * ×
Bailleux, Ann * #
Issue Date: Dec-2012
Publisher: Intersentia
Series Title: Nullum Crimen: Tijdschrift voor Straf- en Strafprocesrecht issue:6 pages:422-461
Abstract: Deze bijdrage analyseert, ook vanuit rechtsvergelijkend perspectief, de nieuwe bepaling van artikel 216bis Sv. houdende de verruimde minnelijke schikking. Na een korte schets van de onstaansgeschiedenis en de ratio van de nieuwe regeling wordt ingegaan op het toepassingsgebied, materieel - voor welke misdrijven is een minnelijke schikking mogelijk - en procedureel - in welk stadium van de procedure kan een minnelijke schikking worden afgesloten. Vervolgens worden de verschillende procedurestappen beschreven die moeten worden gevolgd, vanaf de initiatiefneming door de verdediging of het Openbaar Ministerie tot de gebeurlijke vaststelling van het verval van de strafvordering. Er wordt grondig uitgeweid over de problematiek van de vertrouwelijkheid van de besprekingen en de uitwisseling van informatie, zowel bij een geslaagde als bij een niet geslaagde minnelijke schikking. In een laatste hoofdstuk wordt gefocust op de rol van de actoren bij de totstandkoming van de minnelijke schikking. Afgezien van de taak van het Openbaar Ministerie wordt eerst ingegaan op de positie van de onderzoeksrechter, die een advies kan afleveren. Daarna wordt de draagwijdte onderzocht van de taak van de strafrechter, die een formele toetsing moet doorvoeren. Vervolgens wordt de rol van de verdediging met inbegrip van de advocaat bekeken en ten slotte is er een bespreking van de positie van het slachtoffer en de bescherming van diens belangen. De Belgische regeling wordt bij elk van deze onderdelen vergeleken met het Engelse systeem van "plea bargaining" en de Franse procedure van "comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité".
ISSN: 1782-3447
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.