ITEM METADATA RECORD
Title: Voorlopig bewind: onbevoegdheid van de gewone organen of onbekwaamheid van de rechtspersoon. Een kritische kanttekening bij de toepassing door het arrest van het Hof van Cassatie van 4 november 2004 van de principes van organieke vertegenwoordiging in rechte
Authors: Vananroye, Joeri # ×
Issue Date: 2005
Publisher: Biblo
Series Title: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap issue:1 pages:8-26
Abstract: De voorlopig bewindvoerder is een orgaan binnen de rechtspersoon, geen dwangvertegenwoordiger over de rechtspersoon (nr. 11). De aanstelling van een voorlopig
bewindvoerder maakt de rechtspersoon niet onbekwaam, enkel de gewone organen onbevoegd (tenminste indien het vonnis die onbevoegdheid expliciet of impliciet oplegt). Indien de gewone organen eerder volmacht hebben verleend om namens de vennootschap
op te treden, b.v. aan een advocaat om beroep in te stellen, dan doet de nakomende
onbevoegdheid van de gewone organen hier in de regel niets aan af (nr. 7).
De onbevoegdheid van de gewone organen gaat normaal pas in indien het vonnis in
kracht van gewijsde gaat, tenzij de rechter of de wet het vonnis uitvoervaar bij voorraad
verklaart of de rechter in zijn vonnis een vroeger moment bepaalt (nr. 5). De rechter regelt
bij voorkeur precies de bevoegdheden in de periode vóór de voorlopig bewindvoerder
zijn taak aanvaardt (nr. 6).
Aangezien de voorlopig bewindvoerder een organiek vertegenwoordiger is, dient er geen
gedinghervatting te gebeuren bij lopende gedingen, dient zijn identiteit niet te worden
vermeld en wordt de eventuele onbevoegdheid van de gewone organen “gedekt” door
art. 440 al. 2 Ger.W. (nr. 8 en nr. 10).
In bovenstaand arrest maakt het Hof van Cassatie toerekening van een proceshandeling
afhankelijk van het welslagen van een dubbele bevoegdheidsprong van advocaat naar
opdrachtgevend orgaan en van orgaan naar rechtspersoon, waarbij het opdrachtgevend
orgaan bevoegd moet blijven tot de advocaat de concrete rechtshandeling heeft gesteld.
Het achterliggende idee lijkt hierbij dat rechtspersonen altijd geacht worden door hun
organen op te treden. Dit is gebaseerd op een overspannen idee van organieke
vertegenwoordiging; zo hoeft een concrete rechtshandeling niet altijd door een orgaan
te worden gelast om toerekenbaar te zijn aan de rechtspersoon (nr. 17). Indien een
geldige proceshandeling ab initio geen optreden van een orgaan vereist, valt a fortiori
niet in te zien waarom een opdrachtgevend orgaan bevoegd moet blijven totdat de
advocaat de gelaste proceshandeling stelt. Het bovenstaande arrest, dat geen antecedenten
heeft in de bestaande cassatierechtspraak omtrent het optreden in rechte van
rechtspersonen (nr. 18), kan dan ook niet worden gevolgd.
ISSN: 0775-3969
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Voorlopig bewind.pdf Published 145KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.