ITEM METADATA RECORD
Title: Sociale huisvesting: waar wonen en welzijn elkaar ontmoeten
Authors: Winters, Sien # ×
Issue Date: Oct-2012
Publisher: Pluralistisch Overleg Welzijnswerk
Series Title: Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek vol:38 issue:4 pages:26-34
Abstract: Sinds 2008 verhuren de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en de sociale verhuurkantoren (SVK’s) hun woningen binnen eenzelfde reglementering: het Besluit van de Vlaamse regering ter reglementering van het sociale huurstelsel, kortweg het ‘kaderbesluit sociale huur’. Dit kaderbesluit voerde voor de sociale huisvesters het begrip ‘basisbegeleiding’ in. Dat zijn veertien opgelegde taken rond het informeren, begeleiden en doorverwijzen van huurders en kandidaat-huurders. De SVK’s kregen daarenboven nog zeven extra taken. Deze basisbegeleiding balanceert op de grens tussen wonen en welzijn. Voor een betere afstemming tussen beide beleidsdomeinen wordt al lang aandacht gevraagd. Een structurele samenwerking in Vlaanderen kwam er echter pas toen halfweg 2010 de Vlaamse ministers voor Wonen en Welzijn een afsprakenkader ondertekenden. Eén van de acties daarbij was de lancering van een onderzoek naar die specifieke basisbegeleidingstaken. De studieopdracht werd toegewezen aan het Steunpunt Ruimte en Wonen en uitgevoerd door het HIVA (K.U. Leuven). Alle in Vlaanderen actieve sociale huisvesters kregen een online bevraging toegestuurd. Meer dan de helft van de SHM’s en drie kwart van de SVK’s namen deel, een goede afspiegeling van de totale groep. In deze bijdrage focussen we op de onderzoeksresultaten.
ISSN: 1377-5537
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
waar wonen en welzijn elkaar ontmoeten.pdf Published 1805KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.