ITEM METADATA RECORD
Title: Levensstijl als levensvorm. Een wijsgerige verkenning van het begrip 'habitus' in het werk van Pierre Bourdieu
Other Titles: Lifestyle as Form of Life. A Philosophical Exploration of the Concept of 'Habitus' in Pierre Bourdieu's Oeuvre
Authors: Zeedijk, Jelle
Issue Date: 3-Oct-2012
Table of Contents: Inhoud

Ter inleiding 13
Pierre Bourdieu en de hedendaagse wijsbegeerte 13
Habitus, tussen een subjectief en een transsubjectief gezichtspunt 18
Het plan van deze verhandeling 26


1 Levensvorm en habitus 30
§1 Levensvorm als sluitsteen van Wittgensteins redenering 33
§2 De onvermijdelijke achtergrond van zinvol handelen 54


2 Habitus als spil in Bourdieus praktische filosofie 73
§1 Habitus en de antinomie tussen objectivisme en subjectivisme 73
§2 Drie aspecten van habitus 80
2.1 Acquises 80
2.2 Permanentes 86
2.3 Génératrices 91
§3 Een historische lezing van habitus aan de hand van Panofsky 92

Excursus 1 – De antifilosofie van Pierre Bourdieu 106

3 Objectivisme. Bourdieus kritische lectuur van Mauss en Lévi-Strauss 120
§1 De drie graden van theoretische kennis 121
§2 Het ‘Essai sur le Don’ 129
Excursus 2 – Structurele linguïstiek 137
§3 Lévi-Strauss en Bourdieus kritiek op het structuralisme 140


4 Subjectfilosofie. Bourdieus kritiek op Sartre 156
§1 Sartres dualisme 157
§2 Bourdieus kritiek op een ‘imaginair subjectivisme’ 166


5 ‘Rational action theory’ volgens Elster. Een alternatief voor Bourdieu? 179
§1 Het gematigd rationalisme van Jon Elster..179
§2 Elsters eerste kritiek op Bourdieu: reductionisme 185
§3 Elsters tweede kritiek: inconsistentie van het concept ‘amor fati’ 191


6 Habitus als systeem van belichaamde categorieën 199
§1 Elsters lectuur van Pascal 199
§2 Belichaamde habitus als sluier voor een rationele handeling 203
§3 ‘Fuzzy’ logica en algemene categorieën 211


7 Mimesis, inprenting en symbolische macht 223
§1 Mimesis, idealisering en collectieve illusie 223
§2 De vorming van een habitus, de totstandkoming van een ‘illusio’ 234
Excursus 3 – Albert B. Lord over orale traditie 241
§3 Verbeelding en symbolische macht 258Tot besluit 274
Habitus en symbolisch geweld 274
Noodzakelijke illusio 281
Reflexieve ethiek zonder fundament 288


Sigla 294
Literatuur 295
Register 303
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:European Centre for Ethics
Centre for Ethics, Social and Political Philosophy

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Jelle Zeedijk - Levensstijl als levensvorm.pdf Published 1889KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.