ITEM METADATA RECORD
Title: "On-the-spot Music teaching" De muziekleraar in onmiddellijke muzikale interacties.
Authors: De Baets, Thomas
Issue Date: 17-Oct-2012
Abstract: Deze studie situeert zich binnen het veld van de muzikale opvoeding in het leerplichtonderwijs. In tegenstelling tot het deeltijds kunstonderwijs is het belang van muzikale vaardigheden bij leraren niet altijd even duidelijk. Ook internationaal zien we dat de opleidingen die studenten voorbereiden op het muziekleraarberoep sterke verschillen vertonen: vaak is het ontwerp van het curriculum een gevolg van traditie, pragmatiek of profileringdrang. Slechts heel uitzonderlijk worden beleidsmatige keuzes gemaakt op basis van wetenschappelijke conclusies en dito argumentaties. Het is m.a.w. relevant om duidelijk zicht te krijgen op de nodige kennis, vaardigheden en attitudes van een competente muziekleraar. In dit onderzoek focussen we niet zozeer op zijn kennis en attitudes, maar op muzikale vaardigheden. De onderzoeksvraag luidt: ‘Wat is de relatie tussen de muzikale acties van muziekleraren en muzikale acties van leerlingen?’. We denken vanuit het perspectief van de leraar aangezien zijn muzikale gedrag proactief is. Hiermee bedoelen we dat op zijn voornaamste gedragingen wordt geanticipeerd. Als architect van een krachtige leeromgeving, heeft de leraar niet alleen oog voor de onderwijsleerpraktijk (waarin ook de leerling actief is), maar ook voor het vaststellen van de beginsituatie, het bepalen van doelstellingen en het ontwikkelen van de gewenste onderwijsleersituatie: leerinhouden, media, lesverloop en –organisatie, werkvormen enzovoort. Dit onderzoeksproject gaat niet mee in de traditionele (maar nog regelmatig bediscussieerde) vraag of de muziekleraar in de eerste plaats muzikant of leraar moet zijn. Deze onnodige tweespanning wordt in Vlaanderen bovendien nog sterker aangevoeld omdat er zowel muziekpedagogische lerarenopleidingen als muzikantenopleidingen worden ingericht. Uiteraard is een muziekleraar zowel muzikant als leraar. De vraag echter is niet of hij muzikant is of niet, maar wat de kwaliteit en het effect van zijn muzikale gedrag is. Dezelfde vraag zou men overigens ook kunnen stellen met betrekking tot zijn pedagogisch handelen. Dit project vertrekt vanuit een casestudy: de eigen praktijk als leraar muzikale opvoeding staat centraal. In die zin spreken we van een actieonderzoek met een voortdurende wisselwerking tussen praktijkervaring en theorievorming.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Musicology, Leuven
Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid
Muziek LUCA-Faculteit Kunsten

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.