ITEM METADATA RECORD
Title: Naar een coherente gezagsregeling over minderjarigen.
Other Titles: Towards a coherent regulation of the authority over minors.
Authors: Wuyts, Tim
Issue Date: 5-Sep-2012
Abstract: De voorbije decennia ontstonden nieuwe procreatietechnieken (bv. kunstmatige inseminatie) en werden bepaalde (nieuwe) samenlevingsvormen juridisch erkend (bv. door openstelling van het huwelijk voor koppels van gelijk geslacht). Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat er actueel heel wat personen een kind feitelijk (mee) opvoeden, zonder met dat kind juridisch enige binding te hebben en zelfs te kunnen vestigen. Deze feitelijke situaties kunnen voor pijnlijke verrassingen zorgen. Een kind kan geconfronteerd worden met een breuk met een persoon door wie het vaak jaren werd opgevoed en verzorgd.In de situatie waarin een kind slechts een enkele ouder heeft ten aanzien van wie de afstamming uitwerking heeft, maar op duurzame wijze heeft geleefd binnen een gezin dat uit die ouder en een derde wordt gevormd die beiden instaan voor het onderhoud van het kind, oordeelde het Arbitragehof bij arrest van 8 oktober 2003 (nr. 134/2003) reeds “(...) dat die categorie van kinderen zonder toelaatbare verantwoording verschillend wordt behandeld.” Het komt volgens het constitutionele hof evenwel aan de wetgever toe, om in die situaties te bepalen in welke vorm, onder welke voorwaarden en volgens welke procedure het ouderlijk gezag, in het belang van het kind, zou kunnen worden uitgebreid tot andere personen die geen afstammingsband hebben met het kind.De wetgever wordt bijgevolg voor een nieuwe uitdaging geplaatst. Het weinig transparante gezagsrecht dat door de verscheidene hervormingen van de afgelopen decennia er nog minder coherent op geworden is, toont aan dat een grondige voorafgaande studie wenselijk is.In dit doctoraal onderzoek wordt onderzocht wie, rekening houdende met de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van relatievormen en voortplantingstechnieken, gezag over een minderjarige moet bekomen, hoe dat gezag juridisch moet worden gevestigd en of dat gezag in bepaalde situaties anders dan in de huidige regelgeving moet worden ingevuld.De problematiek wordt vanuit twee invalshoeken benaderd. Enerzijds wordt de band tussen de afstamming en het ouderlijk gezag in vraag gesteld. Anderzijds wordt de vraag opgeworpen of bepaalde componenten van gezag niet aan personen die geen afstammingsband hebben, contractueel, wettelijk dan wel krachtens een rechterlijke beslissing kunnen worden overgedragen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Institute for Family Law and Juvenile Law

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Naar een coherente gezagsregeling over minderjarigen definitief afgewerkt 210712 - ingeleverd.pdf Published 7932KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.