ITEM METADATA RECORD
Title: In kaart brengen van het aandeel werknemers van vreemde herkomst binnen de Vlaamse overheid: analyse van mogelijke meetsystemen
Authors: Lamberts, Miet
Issue Date: Jun-2012
Publisher: HIVA-KU Leuven
Abstract: De Vlaamse overheid als werkgever voert een beleid van gelijke kansen en diversiteit en streeft er naar om in de samenstelling van haar personeelsbestand de maatschappij zo goed mogelijk te weerspiegelen. Daarom beoogt zij een evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen binnen haar eigen personeelsbestand,en een duurzaam personeelsbeleid met gelijke kansen voor alle personeelsleden.
De dienst Emancipatiezaken staat onder andere in voor de operationalisering van deze beleidsdoelen.
Voor personen van allochtone herkomst, voor personen met een handicap of chronische ziekte en voor vrouwen in top- en middenmanagement wordt er gewerkt met streefcijfers en wordt er gestreefd naar een verhoging van de instroom. Deze streefcijfers dienen jaarlijks opgevolgd te worden. De Vlaamse regering stelt in artikel 4 van haar besluit
houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie (BS 13.04.2005) dat er met streefcijfers wordt gewerkt en dat er per beleidsdomein een monitoringsysteem moet komen dat gebruik maakt van vrijwillige registratie van kansengroepen. De ervaring en perceptie tot nu toe zijn dat de methode van vrijwillige registratie niet steeds een optimaal resultaat geeft voor de telling van personen van allochtone herkomst: de perceptie is dat het aantal vrijwillig geregistreerde allochtonen een onderschatting zou zijn en dat een aantal mensen dat volgens de gehanteerde definitie tot de doelgroep zou behoren, zich niet vrijwillig registreert. Via dit onderzoek wordt de toepassing van verschillende monitoringsystemen (en eventuele combinaties
van systemen) onderzocht:
– de zelfidentificatie/vrijwillige registratie zoals toegepast binnen de Vlaamse overheid;
– systeem (of systemen) van naamherkenning;
– anoniem en geaggregeerd gebruik van gegevens uit administratieve databanken,met name het Rijksregister en de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid;
– een systeem van eigen telling door de direct leidinggevende.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ZKC4701_Eindrapport-1.pdf Published 276KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.