ITEM METADATA RECORD
Title: Fysieke fitheid bij patiënten met schizofrenie, aanbevelingen voor verpleegkundigen
Authors: Willems, Jan Bert ×
Vancampfort, Davy
De Hert, Marc #
Issue Date: Apr-2012
Publisher: Broeders van Liefde
Series Title: Psychiatrie en Verpleging issue:2 pages:71-85
Abstract: Abstract
Achtergrond: In de algemene populatie is geweten dat een verminderde fysieke fitheid en fysieke inactiviteit risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van cardiometabole aandoeningen. Tot op heden zijn hieromtrent nog geen gegevens beschikbaar bij patiënten met schizofrenie.
Doelstelling: Associaties tussen de fysieke fitheid, het fysieke activiteitniveau en het metabool syndroom nagaan bij patiënten met schizofrenie.
Design: Cross sectioneel onderzoek
Methode: De fysieke fitheid van patiënten werd geëvalueerd met de Eurofit testbatterij en spirometriemeting. De patiënten ondergingen een screening voor het metabool syndroom en vulden de International Physical Activity Questionnaire in. De psychiatrische symptomen werden geëvalueerd met de Psychosis Evaluation tool for Common use by Caregivers. Ten slotte werden de medicatiegegevens verzameld.
Resultaten: De steekproef bestond uit 55 mannen en 25 vrouwen (35,8±10,0 jaar; body mass index= 26,3±5.5 kg/m²). Er werd een verband gevonden tussen spirometriemetingen en de Eurofit items enerzijds en het fysieke activiteitniveau anderzijds. Patiënten met metabool syndroom scoorden slechter op evenwicht, explosieve- en rompkracht en snelheid.
Conclusie: Een verminderde fysieke activiteit heeft mogelijk tot gevolg dat patiënten vatbaar zijn voor het ontwikkelen van cardiometabole aandoeningen. Risicofactoren of indicatoren voor een slechtere fysieke fitheid die in dit onderzoek naar voren kwamen zijn: een hoger BMI en meer medicatie.
Relevantie: Het bevorderen van de fysieke fitheid staat centraal in de psychomotorische therapie. Verpleegkundigen dienen in de eerste plaats te waken over een correct medicatiebeleid. Zij dragen ook de verantwoordelijkheid hun patiënten voor te lichten over, aan te moedigen en te ondersteunen tot een gezonde levensstijl.
Sleutelwoorden: schizofrenie, metabool syndroom, verpleegkunde, fysieke fitheid
ISSN: 0777-6535
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Academic Centre for Nursing and Midwifery
Research Group for Adapted Physical Activity and Psychomotor Rehabilitation
Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
P&V 2012-2 artikel fysieke fitheid.pdf Published 309KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.