ITEM METADATA RECORD
Title: Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof op weg naar een nieuw conflict?
Authors: Feyen, Stef # ×
Issue Date: 31-Mar-2012
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:75 issue:31 pages:1358-1381
Abstract: Het Hof van Cassatie heeft in een recent arrest geoordeeld dat de rechter bevoegd is om decretale bepalingen aan de artikelen 68 en 69 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen (hierna: «BWHI») te toetsen op grond van de algemene rechtsbeginselen van legaliteit en normenhiërarchie, die grondwettelijke waarde hebben. We onderzoeken hier in welke mate dat oordeel gerechtvaardigd is in het licht van, enerzijds, de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof over de verhouding tussen de uitvoerende en de wetgevende macht, en, anderzijds, de bredere principes van bevoegdheidsverdeling tussen de hoogste rechterlijke organen. De onderliggende vraag is in hoeverre dit arrest een «aanval» vormt op (de bevoegdheid van) het Grondwettelijk Hof.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.