ITEM METADATA RECORD
Title: ZOISs ZelfOntwikkelingsInstrument voor Stagescholen
Other Titles: Samen opleiden: bouwen op en met elkaar
Inspiratiegids voor een participatieve benadering van de praktijkcomponent in de lerarenopleiding
Authors: Carnel, Kristien
Bogaerts, Hilde
Dewaele, Katrien
Maex, Joke
Robben, Danny
Ruison, Liesbet
Scherpereel, Tine
Issue Date: 2011
Publisher: Uitgeverij Acco
Abstract: Lerarenopleidingen en stagescholen evolueren steeds meer naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de opleiding van toekomstige leraren. Hogescholen blijven in een kwetsbare positie ten aanzien van het borgen van kwaliteit van stageplaatsen als er geen kwaliteitscriteria bestaan die toelaten de leerkansen op de stageplek optimaal te benutten.

Dit project wil in samenwerking met alle stakeholders (stagebegeleiders, mentoren, studenten, pedagigische begeleiders, mentorenbegeleiders) een zelfevaluatietool ontwikkelen die de kwaliteit van een school als leeromgeving voor stagiairs/beginnende leerkrachten in kaart brengt. De evaluatietool biedt een bijkomende meerwaarde i.f.v. kwaliteitszorg en professionalisering binnen de stagescholen, wat hun doorlichtingen inzake personeelsbeleid (loopbaanbegeleiding) en kwaliteitszorg ten goed zal komen.
ISBN: 978-90-334-8773-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa-p
Appears in Collections:Teacher Education Department - Vorselaar Campus - TM K
Centre for Academic Teacher Training
Specific Teacher Training Programme in Behavioural Sciences
Department of Teacher Training - UC Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.