ITEM METADATA RECORD
Title: Stigmatisering van psychiatrische patiënten door huisartsen en studenten geneeskunde
Authors: Adriaensen, Katrien
Hillemans, Kristof
De Lepeleire, Jan
Issue Date: May-2011
Publisher: Katholieke Universiteit Leuven, Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde
Abstract: Trefwoorden: huisarts, psychiatrie, psychiatrische aandoeningen, attitude, stigma
Achtergrond In de klinische praktijk wordt stigmatisering door artsen en maatschappij van patiënten met psychiatrische problemen ervaren.
Doel In deze bijdrage wordt getracht deze stigmatisering door huisartsen en studenten geneeskunde, vanuit de literatuur, in kaart te brengen.
Methode Pubmed literatuursearch met Mesh-termen Family Practice, Physicians, Family, Mental Disorder, Attitude en Psychiatry en het woord stigma. Daarnaast werd literatuur aangereikt door experten en werden artikels gevonden via de sneeuwbalmethode.
Resultaten Stigmatisering vormt in de geestelijke en somatische hulpverlening door huisartsen voor patiënten met een psychiatrische aandoening een belangrijk obstakel. Hoewel deze patiënten een hogere somatische kwetsbaarheid hebben ten gevolge van hun psychiatrische aandoening, worden minder frequent technische onderzoeken aangewend ter exploratie. Ook studenten geneeskunde hebben een negatieve attitude ten aanzien van psychiatrische patiënten. Meer opleiding zou kunnen leiden tot minder stigmatisering, doch het effect van opleiding blijkt voorbijgaand. Voornamelijk persoonlijke ervaring leidt tot een groter empathisch vermogen.
Besluit Literatuur toont aan dat psychiatrische patiënten slachtoffer zijn van stigmatisering door zichzelf, maatschappij en artsen wat leidt tot sociale exclusie en een slechtere gezondheidszorg. Aanpak van deze stigmatisering, zou de levenskwaliteit van en de gezondheidszorg voor deze groep patiënten
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Academic Center for General Practice

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.