ITEM METADATA RECORD
Title: Herstructurering van de meerwaardeketen en veranderingen in werk: resultaten van het Europese WORKS-project
Authors: Ramioul, Monique # ×
Issue Date: 2009
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:19 issue:4 pages:108-114
Abstract: De komst van de globale kennissamenleving voorspelt substantiele verbete ringen in de kwaliteit van werk en leven van de Europese burgers. De Lissabondoelstellingen zijn op dit punt niet mis te verstaan: meer en beter werk en een grotere sociale inclusie (en meer duurzame jobs). De verwachte vooruit gang impliceert meer autonomie op het werk, een job waarin men creatief kan zijn en nieuwe vaardigheden kan ontwikkelen, meer kansen voor vrouwen en vormen van flexibiliteit die een betere combinatie van werk en privéleven mo gelijk maken. Al bij al ziet het ernaar uit dat die beloften nog niet echt uitkomen voor de Europese werknemers. Het lijkt er eerder op dat actuele verande ringen in bedrijven een achteruitgang betekenen van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, met meer standaardisatie, een toename van de arbeidsintensiteit, meer werkonzekerheid (ook reeds voor de crisis) en industriële relaties die onder druk staan. Voor veel werknemers resulteert dit in een grotere psychosociale belasting.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.