ITEM METADATA RECORD
Title: Crowding en de toeristische belevingswaarde in een stedelijke omgeving: een structural equation modeling benadering
Authors: Bryon, Jeroen
Neuts, Bart # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Stichting Vrijetijdstudies
Series Title: Vrijetijdstudies vol:27 issue:1 pages:23-38
Abstract: Draagkracht is een multidimensionaal concept, onlosmakelijk verbonden met de noties van duurzame ontwikkeling. Terwijl een overvloed van studies zich reeds concentreerde op ecologische en economische draagkracht, heeft de socio-demografische component tot nog toe slechts beperkte aandacht gekregen. Deze paper tracht een lacune op te vullen door de impact te bestuderen van andere toeristen op de toeristische belevingswaarde en dit in een urbane omgeving. De impact van het gebruiksniveau op de beleving wordt over het algemeen geoperationaliseerd door gebruik van het concept ‘crowding’, daarbij impliciet veronderstellend dat dit woord een negatieve connotatie inhoudt. Crowding wordt dan gezien als de schending van een persoonlijke norm, automatisch leidend tot negatieve gevoelens. Deze paper toont echter aan dat crowding niet noodzakelijk verbonden is met een afnemende toeristische belevingswaarde. Allereerst wordt het concept door middel van structural equation modeling gerelateerd aan een set variabelen waarvan wordt verondersteld dat ze de perceptie van het gebruiksniveau beïnvloeden. Dit leidt tot de ontwikkeling van een verbeterd crowding model. De resultaten bevestigen de grotendeels psychologische constructie van de perceptie van crowding. Het effect van het gedrag van andere toeristen, de attitude ten overstaan van andere culturen, de reisreden en de eerdere reiservaring blijken een veel grotere uitwerking op het gepercipieerde gebruiksniveau te hebben dan de situationele karakteristieken van de bestemming. De invloed van deze laatste eigenschappen kan hooguit marginaal genoemd worden. Het aantal bezoekers ter plaatse vertoont zelfs geen significante impact, wat de conclusie bevestigt dat kwaliteit, veel meer dan kwantiteit, bepalend is in de beoordeling van een bepaald gebruiksniveau. De relatie tussen crowding en belevingswaarde tenslotte blijkt significant negatief te zijn, waarbij de beleefde situatie minder positief wordt ervaren wanneer een hoger crowding niveau wordt gepercipieerd. Deze correlatie kan echter voornamelijk toegeschreven worden aan het verschil tussen het geprefereerde en gepercipieerde gebruiksniveau.
ISSN: 1384-2439
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Division of Geography & Tourism
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
crowding en de toeristische belevingswaarde in een stedelijke omgeving - vrijetijdstudies.pdfMain article Published 2824KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.