ITEM METADATA RECORD
Title: Systemische lupus erythematodes en zwangerschap: hoe beïnvloeden ze elkaar?
Authors: Meylemans, A ×
Van Essche, E
Spitz, Bernard
Blockmans, Daniel Engelbert #
Issue Date: 2012
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:68 issue:2 pages:73-82
Abstract: Systemische lupus erythematodes (SLE) is een relatief zeldzame auto-immuunziekte die vooral voorkomt bij vrouwen in de reproductieve leeftijd en gepaard gaat met wisselende constitutionele symptomen, orgaanaantasting en hematologische cytopenieën. Ze kenmerkt zich door talrijke autoantistoffen waarvan de placenta en de foetus het doelwit kunnen worden.
Tijdens de zwangerschap kan de ziekte opflakkeren. Bepaalde klinische kenmerken en biochemische parameters bij een lupusopstoot zijn echter vaak moeilijk te onderscheiden van normale fysiologische zwangerschapsaptaties of zwangerschapsgeïnduceerde aandoeningen, wat leidt tot vaak uiteenlopende, in verschillende studies beschreven frequenties van “lupusopstoten” tijdens de zwangerschap.
Het risico op een lupusopstoot tijdens de zwangerschap neemt af zo de ziekte inactief is gedurende minstens 6 maanden voor de conceptie. Indien dit niet het geval is, dient de medicatie aangepast te worden zowel preconceptioneel als tijdens de zwangerschap, rekening houdend met de veiligheid van deze medicatie, zowel voor de zwangere als voor de foetus.
Proteïnurie, antifosfolipidensyndroom, trombocytopenie en hypertensie zijn vier belangrijke risicofactoren voor zwangerschapsverlies bij patiënten met SLE. Ze dienen vroeg in de zwangerschap opgespoord en behandeld te worden.
Het neonataal lupussyndroom wordt veroorzaakt door transplacentaire transmissie van moederlijke anti-SSA/Ro- en anti-SSB/La-antistoffen, met het congenitaal hartblok als meest ernstige manifestatie.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Microbiology & Immunology - miscellaneous
Academic Center for General Practice
Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.