ITEM METADATA RECORD
Title: Advocaten als aristocraten? Is het bijzonder BIM-regime voor advocaten verantwoord?
Authors: Huysmans, Joost *
Van Geyt, Karel *
Verbruggen, Frank * # ×
Issue Date: Dec-2011
Publisher: Kluwer Documenta
Series Title: Orde van de Dag: Criminaliteit en Samenleving issue:56 pages:73-82
Abstract: De BIM-wetgeving voorziet een bijzonder regime voor maatregelen die betrekking hebben op advocaten. Deze ‘voorkeursbehandeling’
is ingegeven door de zorg voor het beroepsgeheim. Dat beroepsgeheim verdient inderdaad bescherming, vanwege
de twee mensenrechten die het helpt waarborgen. Enerzijds is dat het – absolute – recht op een eerlijk proces. Dat laat nauwelijks
ruimte voor uitzonderingen: gegevens onder het beroepsgeheim die slaan op een specifieke juridische procedure genieten
quasi absolute bescherming. Het beroepsgeheim fungeert echter ook als een middel voor de bescherming van het privéleven
van de cliënt. Daarom zijn ook geheime besprekingen of stukken van advocaten buiten specifieke procedures om, meer
beschermd dan de gewone privégegevens van gewone burgers. In dit laatste geval moet het beroepsgeheim wel soms wijken
voor andere legitieme belangen. De BIM-wetgever heeft er voor gekozen geen muur te plaatsen tussen inlichtingenwerk enerzijds
en gerechtelijk werk in strafzaken anderzijds, maar streeft integendeel naar zo veel mogelijk doorstroming van inlichtingen
aan de strafrechtelijke instanties. Deze keuze verplichtte hem meteen ook tot de extra zware bescherming van advocaten
die de BIM-wet terecht bevat. Wel vallen de voorschriften in de praktijk niet altijd gemakkelijk toe te passen en de inbreuken
niet altijd gemakkelijk te detecteren of te sanctioneren.
ISSN: 1781-9210
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
Centre for a Common Law of Europe (-)
Research Unit Criminal Law and Criminology
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.