ITEM METADATA RECORD
Title: Duurzame tewerkstelling van mensen in armoede. Uitdagingen en remedies voor beleid, werknemers en werkgevers
Authors: Sannen, Leen
Castermans, Samira
Van Regenmortel, Tine
Lamberts, Miet
Issue Date: 2011
Publisher: HIVA-K.U.Leuven
Abstract: Dit rapport bundelt de inzichten die in de loop van 2010-2011 door het HIVA-K.U.Leuven en het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen verworven werden rond het duurzaam tewerkstellen van mensen in armoede. Mensen in armoede toeleiden naar werk is een hele uitdaging, zowel voor (traject)begeleiders als voor werkzoekenden. Nadien wacht een nieuwe uitdaging. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de tewerkstelling duurzaam voor mensen in armoede is? Dit is de centrale onderzoeksvraag van deze studie.

Het rapport is opgebouwd uit zeven hoofdstukken. Een eerste hoofdstuk situeert de probleemstelling met de voornaamste onderzoeksvragen, de fasering van het onderzoek en empowerment en W² als richtinggevende kaders. Een tweede hoofdstuk schetst het kader waarbinnen een typologie van instrumenten werd opgemaakt. Een derde hoofdstuk zoomt vervolgens in op de succes- en faalfactoren van het instrumentarium. In een vierde hoofdstuk staan mogelijke drempels voor duurzame tewerkstelling centraal. De drempels worden bekeken vanuit de invalshoek van werknemers, werkgevers en intermediairen. Een vijfde hoofdstuk beschrijft inspirerende casussen uit binnen- en buitenland. Een zesde hoofdstuk bundelt concrete beleidsaanbevelingen. Een besluit en bijlagen sluiten het rapport af.
ISBN: 978 90 55504787
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Poverty, Social Integration and Migration (-)
Research Group Work and Organisation
Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ZKC1734_EIND_28-11-11.pdf Published 1233KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.