ITEM METADATA RECORD
Title: Een exploratief onderzoek naar omvang en profiel van uitkeringsovertreders bij Vlaamse werklozen
Authors: Ver Heyen, Wendy
Van Gyes, Guy ×
De Witte, Hans #
Issue Date: 2002
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:12 issue:3 pages:192-196
Abstract: Uit het Europees waardeonderzoek blijkt dat een meerderheid van de Belgen het aanvragen van sociale uitkeringen waar je geen recht op hebt, veroordeelt. Driekwart vindt dit in geen enkel geval gerechtvaardigd (Dobbelaere et al., 2000). Over de omvang en de achtergrondkenmerken van zulke sociale fraude in België is echter weinig geweten. Het afgelopen decennium werd in ons land immers nauwelijks onderzoek verricht naar dit fenomeen. Dit was één van de uitgangspunten van een multidisciplinaire studie naar sociale fraude in opdracht van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Naast een juridisch en economisch luik (Van Rompaey, 1997; Pacolet & Marchal, 2001) bevat deze studie een sociaal-psychologisch luik. Dit laatste luik is gericht op uitkeringsfraude bij volledig uitkeringsgerechtigde werklozen.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
3-2002-Een exploratief onderzoek naar omvang en profiel van uitkeringsovertreders bij Vlaamse werklozen.pdf Published 83KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.