ITEM METADATA RECORD
Title: Veldtekening cultuureducatie. Beschrijvende studie met evaluatieve SWOT-analyse
Authors: Vermeersch, Lode
Vandenbroucke, Anneloes
Issue Date: 2011
Publisher: HIVA-K.U.Leuven / Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid
Abstract: Deze publicatie geeft de resultaten van een onderzoek dat in het voorjaar van 2011 werd uitgevoerd door het HIVA-K.U.Leuven. De aanleiding voor dit onderzoek was de vraag: welke spelers die geen deel uitmaken van het formele onderwijs bieden cultuureducatie aan en hoe doen zij dat? Die vraag polst niet zozeer naar een uitgebreide lijst of inventaris van organisaties. Veeleer was het de bedoeling de gangbare cultuureducatieve praktijk in kaart te brengen. Dit gebeurde door een wetenschappelijke analyse van het veld van cultuur- en jeugdorganisaties met een cultuureducatief aanbod. Vandaar de term „veldtekening”. En zoals dat bij een tekening hoort, is daarbij oog voor verschillende schakeringen. Zo gaat het niet alleen om organisaties die cultuureducatie als kernopdracht of zelfs enige opdracht hebben, maar ook om organisaties die slechts zijdelings of sporadisch met cultuureducatie bezig zijn.

Dit onderzoek vertrekt van de visie en ervaring van de gesubsidieerde cultuur- en jeugdorganisaties zelf. Zij werden bevraagd met een enquête en kwamen aan het woord in interviews en focusgroepen. Door middel van een evaluatieve SWOT-analyse werden ook de huidige sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de cultuureducatieve sector beschreven. Het rapport sluit af met aanbevelingen om het cultuureducatieve werk in de toekomst (nog) sterker te positioneren.
ISBN: 9789088360299
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
vt-cultuureducatie-eindrapport.pdfeindrapport Published 4180KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.