ITEM METADATA RECORD
Title: Vroege schoolverlaters in Vlaanderen. Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2009 - Kort verslag
Authors: Van Landeghem, Georges
Van Damme, Jan
Issue Date: 3-Nov-2011
Publisher: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen (SSL)
Abstract: Deze tekst brengt een kort verslag uit over de indicatoren van de ongekwalificeerde uitstroom uit het leerplichtonderwijs. Het indicatorensysteem is ontwikkeld in rapport OD1/2008.13 van het Steunpunt SSL. Het is gebaseerd op administratieve gegevens over de leerlingenpopulatie in de Vlaamse Gemeenschap. De methode is uitgebreid en verfijnd en de tijdreeksen zijn aangevuld met de gegevens over de jaren 2007 en 2008 in de rapporten OD1/2009.25 en OD1/2010.37. Het voorliggend verslag vult de tijdreeksen aan met de gegevens over het jaar 2009.
Een decompositie van de indicator van de ongekwalificeerde uitstroom in drie factoren―die uiteengezet wordt in de bijlage bij dit kort verslag―suggereert dat de afname van de ongekwalificeerde uitstroom tussen 2008 en 2009 een gevolg is van de financieel-economische crisis die zich liet voelen vanaf de herfst van 2008.
Description: SSL-rapport nr. SSL/OD1/2011.46
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Educational Effectiveness and Evaluation
Education and Training

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
RapportSSLOD1jr2011nr46.pdfRapport in pdf-format Published 802KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.