ITEM METADATA RECORD
Title: Het locked-in syndroom in Vlaanderen: verkennende studie naar epidemiologie, zorgsituatie, communicatiemogelijkheden, levenskwaliteit en behoeften
Authors: Snoeys, Liesbet ×
Vanhoof, Gertie
Manders, Eric #
Issue Date: Sep-2011
Publisher: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Series Title: Logopedie vol:24 issue:5 pages:17-31
Abstract: Het locked-in syndroom (LIS) heeft een verregaande impact op verschillende domeinen in het leven van de patiënt. In ons onderzoek trachtten we het chronisch LIS met een acute ontstaansvorm in Vlaanderen aan de hand van patiënteninterviews op vijf domeinen te typeren: (1) de populatiekarakteristieken en de etiologie, (2) de paramedische zorg, het hulpmiddelengebruik en de mate van motorisch herstel, (3) de resterende communicatiemogelijkheden en het gebruik van hulpmiddelen voor ondersteunde communicatie, (4) de levenskwaliteit en (5) de niet ingeloste noden. Acht patiënten voldeden aan onze inclusiecriteria. De resultaten lijken grotendeels parallel te lopen aan deze uit buitenlandse studies. Vervolgonderzoek blijkt evenwel noodzakelijk
ISSN: 1370-706X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Experimental Oto-rhino-laryngology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.